NAPAKALAKING KAMALIAN NA IHALINTULAD NG ATING MGA KAPATID NA KRISTIYANO ANG PAGKAPANATIKO ( O SARADONG PAG-IISIP) SA TUNAY NA ISLAM

Ang pagkakalarawan sa mga Muslim bilang tagapasimuno ng pakikidigma sa ngalan ng Islam at nagtataguyod pa sa pagpatay at sa pagdanak ng dugo ay nagbunga lamang ng isang napakalubhang pagkakamali ng opinyon ukol sa Islam. Sa saradong panananaw ng mga PANATIKO ay ito na nga ang tunay na Islam. Ang hindi nila nababatid ay ang takaw sa dugo na sistemang namamayani sa mundo ay walang anumang kinalaman sa tunay na Islam, bagkus ito ay paraan ng pamumuhay na labag at lihis sa itinuturo sa relihiyong Islam.

Maraming tao ang nag-aakala na sa mga napagkita na nila na iba’t ibang tipo ng mga animo’y mga Muslim subali’t nagsasakatuparan naman ng mga aksyong walang lugar sa Islam at mga patuloy pang namumuhay sa paraang lumalabag sa espiritu ng Banal na Qur’an, ay siyang mga tunay na representante ng Islam. Kaya ito ay nagresulta lamang sa maling opinyon, ilan nga sa ating mga kapatid partikular na ang mga Kristiyano ay may galit sa mga Muslim at sa relihiyong Islam, nagtuturing dito na mga malalaking panganib at sila ay mga laging nahahanda upang magtugis sa mga ito.  Ang pagiging takaw sa dugo, ang matinding galit, ang kalupitan, ang kawalan ng pag-ibig, ang kawalan ng awa, ang kawalan ng konsensiya at ang kawalan ng pagmamalasakit na nakita nila sa mga taong yaon ay kanilang pilit na inihahalintulad sa Banal na Qur’an. Subali’t ang totoo, yaong mga nagpapalaganap ng sistemang takaw sa pagdanak ng dugo ay walang kaugnayan na anupaman sa Islam. Gawain lamang ito ng mga tao nabanggit bunsod ng maling pananaw sa pananampalataya at mga haka-hakang dulot ng pagiging ignorante. Maliwanag na walang ganitong makikita sa Banal na Qur’an. Narito ang paglalarawan ng ating Panginoon sa mga panatikong ito, na walang hangad kundi ang paghaluin ang katuruan ng relihiyon at mga bagay na gawa-gawa o imbento lamang, ang pagmukhain ang mga ito na totoo at katanggap-tanggap sa pamumuhay, at ang makapanlinlang gamit ang ngalan ni Allah, sabi sa Banal na Qur’an:

At katiyakan, mayroon sa mga Hudyo ang grupo na binabago nila ang salita sa pamamagitan ng paglalayo nito sa tamang kahulugan, at pinapalitan nila ang salita ng Allâh (I) upang malinlang nila ang iba, na (sinasabi nilang) ito ay salita na ipinahayag bilang ‘Tawrah’ gayong hindi naman ito talaga nagmula sa ‘Tawrah;’ at sinasabi nila na ito ay nagmula sa Allâh (I) na ipinahayag Niya sa Kanyang Propeta na si Mousã (u), subali’t sa katotohanan, ito ay hindi talagang nagmula sa Allâh (I). Ang dahilan ay ang paghahangad nila ng makamundong bagay; na kung kaya, sila ay nagsasalita ng mga kasinungalingan laban sa Allâh (I), gayong alam nila na sila ay nagsisinungaling.(Surah Al ‘Imran, 78)

Ang tunay na Islam ay ang ipinahayag mismo ni Allah sa ating Propeta na si Muhammad (saas). Sa madaling salita, ang mga Muslim ay may katungkulan o responsibilidad na mamuhay ng naaayon sa Banal na Qur’an, sa mga Sunnah ng ating Propeta (saas), at hindi ng naaayon sa mga walang saysay at mapag-imbentong interpretasyon mula sa mga panatiko. Ang batayan ay ang Banal na Qur’an, hindi ang mga bagay na walang silbi. Ang tunay na Islam ay ang Islam sa Panahon ng Felicidad, na kung saan ang mga tao ay tunay na nagsisunod sa Banal na Qur’an at tumulad sa buhay ng ating Propeta (saas). Ang buhay ng ating Propeta (saas) na puno ng pagmamalasakit at pagmamahal, mapangalinga at kahusayan, na naglagay ng mataas na pagpapahalaga sa sining, kagandahan o kaayusan, kalinisan at kabaitan ay siyang pinakaperpektong modelo na dapat tularan ng mga Muslim. Sa ganitong paglalahad, maliwanag na hindi katanggap-tanggap sa mga tunay na Muslim ang mga ehemplo na hindi hango sa buhay ng ating Propeta (saas), kung kaya ang mga hindi Muslim ay hindi marapat na tumanaw sa Islam base lamang sa madilim na klase ng pamumuhay na mayroon ang mga panatiko ito.

Sa paksang ito, ang mga kapatid nating Kristiyano ay marapat na isaisip ang mga sumusunod na pananalita:

Ang mga panatiko ay hindi lamang sa mga Muslim may galit kundi maging sa mga Kristiyano at Hudyo.

Ang mga taong ipinipilit ang taglay nilang mapanira at baluktot na pag-iisip napapaloob daw sa Islam ay mga totoong PANATIKO, at hindi ang tunay na Islam. Ang kanilang panabi ay sa ngalan daw ni Allah ang ginagawa nilang pagkilos. Subali’t sila ay walang pagmamahal sa kanilang mga puso, may maiitim na kaluluwa, mga panatikong sadyang sarado na ang pag-iisip, at walang matuwid na pang-unawa. Sila ay mga kaaway ng kagandahan o kaayusan, ng sining at siyensiya. Maging sa buhay ay may matinding galit sila; maging sa saya at ligaya.

Sa mga panatiko, anumang kagandahan ay balewala, namumuhi sila dito. Sila ay lalo ng muhing-muhi maging sa mga bulaklak, sa mga bata, mga pusa, mga aso at mga kuneho. Ang kanyang espiritu at kaluluwa ay walang laman. Gaya ng nahayag sa isang ayat ng Banal na Qur’an, “ang katulad nila ay parang mga kahoy na nakasandal sa pader na walang halaga” (Surat al-Munafiqun, ayat 4). Wala kang makikitang anumang wangis ng pag-ibig sa kanyang kaluluwa. Wala silang pagpapahalaga sa buhay ng tao o ni walang halaga sa kanila ang anumang bagay na may buhay sa mundo. Walang lugar ang konsiderasyon, ni pagmamahal o ang pakikiramay at pagmamalasakit sa kanilang mga puso.

Kaya dulot din nito, ang mga panatiko ay may poot sa mga kababaihan. Isa sa mga pangunahing pagkakakilanlan sa mga panatiko ay ang malalim na galit nila sa mga kababaihan. Tampok na katangian ng mga panatiko ay ang pagtingin nila sa mga kababaihan bilang mga mabababang uri o third-class citizen.  Magpasahanggang ngayon, ang mga Komunista, mga Darwinista at yaong masama ang pagtingin sa Islam ay patuloy naman sa mga mapanira nilang birada laban sa Islam, kaya nilang baligtarin na ang Islam pa nga raw ang siyang may galit sa mga kababaihan. Ang matinding galit na ito laban sa mga kababaihan na kunwa ay kanilang itinatanggi, ay katangian ng mga panatiko at yaong mga paurong ang pananaw sa buhay, hindi ito ang tunay na Islam dahil ang tunay na Islam ay naglalagay sa mga kababaihan sa pinakamataas na pagpapahalaga, pumupuri at siyang nangangalaga sa mga ito. (Makikita ang iba pang impormasyon patungkol sa mataas na pagpapahalaga sa mga kababaihan sa Banal na Qur’an, mag-click dito.)

Gayang hindi pagmamahal ng mga panatiko sa kaninuman, wala ring nagmamahal sa kanila. Lahat ay walang pagkagusto sa kanilang presensiya, lohika, paraan ng pamumuhay at pananaw. Kahit nga sila ay galit sa kapwa nila panatiko. Ito ang dahilan kung bakit madalas ang dibisyon at awayan sa pagitan nila. Kahit na kailanman ay hindi nila makakayang makapamuhay ng payapa at maligaya ng sama-sama. Kagaya ng kanilang mga kaluluwa, ang kanilang mga buhay ay napapaloob sa matinding kadiliman.

Ang mga panatiko ay matatagpuan sa lahat ng relihiyon at sektor ng lipunan. May mga panatiko maging sa loob ng mga komunidad na Kristiyano at Hudyo, hindi lamang sa mga Muslim, sila ang mga taong naglalayong ilihis ang relihiyon palayo sa tunay esensiya nito, at layunin ang mag-iwan ng madilim na estado ng pag-iisip na hangad ang makapagpadanak ng dugo, imbes na ligaya at pag-ibig na dala ng paniniwala kay Allah. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga taong naglalayong mapasok at maibilang ang kanilang mga sarili sa hanay ng mga tunay na Muslim. Subali’t ang katotohanan ay maliwanag, saan man siya nabibilang na pananampalataya o sektor ng lipunan, ang mga panatiko ay kumakatawan lamang sa isang bulok at palsong ideya.

Kaya resulta ng nakapanghihilakbot na kaisipan, ang mga panatiko ay naghahangad ng pagdanak na dugo. Nais nila ay ang pag-agos ng dugo sa lahat ng lupalop ng daigdig. Ang kapanatagan niya ay nakukuha nila kung dumadanak na ang dugo at nakikitang lubos na naghihirap o nagigipit ang tao. Namumutawi sa kanilang bibig ay matinding galit at kanilang isinasakatuparan ito sa pamamagitan ng pagkitil sa maraming buhay. Ang mga taong ito na nagpapalaganap ng mga pagpatay sa ngalan ng Islam, at ng galit sa mundo, ng galit partikular na sa mga Kristiyano, sa mga Hudyo at maging sa mga Muslim, na mga nagtatampisaw sa matinding poot na nag-uumapaw sa kanilang mga dibdib, ay maliwanag na masasabi nating HINDI MGA MUSLIM, bagkus, ang mga ito ay panatiko sa ilalim ng impluwensiya ng antichrist (dajjal).

Sa mga ganitong kadahilanan, ang mga kapatid nating mga Kristiyano ay marapat na alamin kung ano ang pagkakaiba ng mga Muslim at mga panatiko, ng kaibhan sa pagitan ng tunay na Islam at ng panatisismo. Dito nila malalaman na ang paraan ng pamumuhay na kanilang hindi kinalulugdan ay yaong sa mga panatiko, hindi ang sa Islam.


Ang mga panatiko ay kabilang sa armada ng mga antichrist (dajjal); hindi nila kailan man susundin ang Banal na Qur’an, o maging hayaan ang sinuman na sundin ito.

Ang pagiging huli sa panahon, ang panatisismo at ang pagkakaroon ng baluktot at saradong kaisipan ay ANG PINAKAMALAKING ARMADA NG TINAGURIANG ANTICHRIST NA KUMAKALABAN SA ISLAM. Ang ating Propeta Muhammad (saas) ay naghayag nito sa isang hadith:

”Pitumpung libong iskolar mula sa aking komunidad, lahat ay nakasuot ng turban, ay magiging sunud-sunuran sa dajjal [antichrist].” (Imam Ahmad Ibn Hanbal, Musnad, p. 796)

Sa pagtukoy sa mga taong magiging tagasunod ng dajjal ayon sa hadith, ang ating Propeta (saas) ay nagwika ng partikular na ANG MGA ITO AY MAGMUMULA SA LOOB NG UMMAH (KOMUNIDAD) NG ISLAM AT SILA YAONG NAGTUTURING SA MGA SARILI BILANG MGA ISKOLAR. Sa pamamagitan ng hadith na ito, ang ating Propeta (saas) ay tumutukoy sa mga panatikong ito bilang siyang pangunahing grupo, mga magiging alipin ng dajjal, na kikilos laban sa mga kaibigan ng Allah at sila’y makagagawa ng pinakamalaking kasiraan sa relihiyon.

Sa isa pang hadith narito ang winika ng ating Propeta (saas):

“Marami pang mga tao ang sisibul sa Pagtatapos ng Panahon: subali’t ang kanilang mga utak ay hindi na gumagana pa. Maaaring mamutawi sa kanilang mga bibig ang lahat ng magagandang pananalita. Maaaring sila ay makababasa ng Banal na Qur’an, subali’t ang kanilang pananampalataya ay hindi na lalayo pa sa lalamunan nila…” (Bukhari, 3611, 5057, 6930, Muslim, 1066, Abu Dawud  4767, Ahmed ibn Hanbal, Musnad 1, 81, 113, 131, 289; Al-Tayalisi, al-Musnad, no. 1984.)

Gayanga ng nalalahad sa hadith na ito, ang mga taong ito ay tunay na magiging mahusay sa kanilang pananalita at makababasa ng Banal na Qur’an; “subali’t ang kanilang pananampalataya ay hindi na lalayo pa sa lalamunan nila…"  Sa maikling salita, hindi nila tunay na iaayon ang kanilang mga sarili sa Banal na Qur’an. Sila nga’y magbabanggit ng mga ayat mula sa Banal na Qur’an subali’t hindi naman sila magiging tapat dito, bagkus tatapatan at hahaluan pa nila ang mga ito ng mga walang saysay na pagtuturo. Ituturing pa nga nila na ang mga probisyon sa Banal na Qur’an ay may kakulangan kaya sila ay magpapasimuno ng ibang paniniwala na batay sa mga sariling pag-iimbento at palalabasing sa ngalan ng Islam. Dito, ang isang malaking bahagi ng armada ng dajjal ang isisilang, magmumula sa bawa’t relihiyon, at  sila ang bubuo ng grupo ng mga panatiko na sisira sa kani-kanilang pananampalataya at maging sa mundo.  

Ang layunin ng mga panatiko ay ang mapigilan ang mga tao na maisabuhay ang Banal na Qur’an. Dito  sa Banal na Qur’an, sila ay maghahalo at magdaragdag ng kung anu-anong imbentong bagay, kasama na ang tahasang hindi pagtanggap at pag-aalis sa ilang mga bahagi nito na sadyang hindi naaayon sa kanilang mga sariling bugtot na pananaw. Para sa kanila, ang mga katuruan sa Banal na Qur’an patungkol sa pag-ibig, kapayapaan, pagmamalasakit, kapatiran at pagkakaisa, at maging ang paghihikayat nito sa kagandaha’t kaayusan, sining at siyensiya ay mga bagay na hindi katanggap-tanggap at dahilan para sa malaking pagkapoot. Ang kalidad at lalim ng kaluluwa na nagreresulta sa pamumuhay ng naaayon sa batayang moral ng Banal na Qur’an, ang ehemplo ng Muslim na matuwid, maayos, makabago at puno ng pagmamahalan, ay sadyang taliwas sa kanilang walang saysay na mga relihiyon. Kung kaya ang dajjal ay gumagamit ng saradong kaisipan at panatisismo upang sirain ang Islam at ng tuluyan na itong mawala.

Ang puntong ito ay dapat na linawing maigi; maaaring may mga tapat na tao na tunay na nagmamahal sa Allah subali’t mayroon silang mga nakagawian at mga ilang ideyang walang lugar sa Islam, maaaring dulot ito ng kakulangan ng kaalaman o nagmula sa maling edukasyon. Kailangan nating malaman ang kaibhan ng mga taong ito doon sa mga panatiko na tahasang naglalagay ng kanilang mga imbentong pag-iisip sa relihiyon. Ang nauna ay mga taong makatatanggap sa katotohanan matapos na sila ay masinagan ng ningning ng liwanag mula sa Banal na Qur’an. Ang ating Pinakamakapangyarihang si Allah ay laging magtuturo ng tamang daan doon sa mga tunay niyang mga alipin.
 

Ang Banal na Qur’an ay nagdeklara ng digmaan laban sa mga panatiko.

ANG BANAL NA QUR’AN AY NAGDEKLARA NG PAKIKIDIGMA SA LAHAT NG KAPAITANG RESULTA NG BUGTOT AT SARADONG KAISIPAN, NG KALUNGKUTAN, NG MGA PANGGIGIPIT, NG KAWALAN NG PAGMAMAHALAN, NG PANATISISMO, NG PAGKAMUHI AT NG PAGPAPADANAK NG DUGO SA MUNDO. Ang Islam na hango sa Banal na Qur’an ay ANG EKSAKTONG KABALIGTARAN NG PANATISISMO.  Ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaibigan. Ito ay naghihikayat sa pagkakaisa, sa pagsamba ng sabay-sabay sa ngalan ni Allah, sa kapatiran at sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang mga taong hindi tumatalima sa napapaloob sa mga ayat ng Banal na Qur’an at maging iyong iba na pilit na sumisira sa mga ayat na ito dahilan lamang sa kanilang mga mapanlinlang na kaisipan na nagdidikta ng paggamit sa mga ayat bilang ebidensiya upang maipahayag na ang Islam sa katunayan ay nagtuturo ng pakikidigma, sila ay nakagagawa ng isang napakaseryosong pagkakamali. Gaya ng inihayag ng ating Panginoon sa ayat 25 ng Surat Yunus, "At ang Allâh (I) ay hinihikayat kayo tungo sa Kanyang mga Hardin (‘Al-Jannât’) na Kanyang inihanda sa Kanyang ‘awliyâ`’ – taong malalapit sa Kanya, at ginabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga nilikha tungo sa Matuwid na Daan na ito ay ang Islâm.”Batay sa Banal na Qur’an, ang aktibong pakikidigma ay pinahihintulutan lamang para sa mga kadahilanang pang-depensa.  Ang kondisyon ay malinaw na nasasabi, ang isang Muslim ay maaari lamang na magdeklara ng pakikidigma kung may nagpasimulan na nito, at ang upang maipagtanggol ang sariling buhay.  Ang ating Propeta (saas) ay nanguna sa pagpapatupad nito sa pinakamalinaw na kaparaanan.  Lahat sa tatlong pakikidigma sa panahon ng ating Propeta (saas) ay itinaguyod bilang depensiba lamang, at ang pagpapatawad ay laging ipinayo niya. Halimbawa naman, sa panahon ng Digmaan ng Trench, ang ating Propeta ay nagpatayo pa nga ng mataas na pader upang maprotektahan ang mga Muslim mula sa pag-aatake ng kabilang panig.

Sa Banal na Qur’an, ang Pinakamakapangyarihang Allah ay nagsabi ng tumpak ang pakikidigma para sa mga Muslim sa mga partikular na sitwasyong ito lamang:

At makipaglaban kayo, O kayong mga naniniwala sa Allâh (I), upang maitaguyod ang ‘Deen’ ng Allâh (I), sa mga taong nakikipaglaban sa inyo at huwag kayo ang magpapasimuno ng gulo. Katiyakan, hindi naiibigan ng Allâh (I) ang mga lumalabag sa Kanyang itinakdang hangganan at nagpapasimuno ng gulo, at pinahihintulutan nila ang ipinagbabawal ng Allâh (I) at ng Kanyang Sugo.(Surat al-Baqara, 190)

Kapag itinigil nila ang paglabag at pakikipaglaban sa ‘Masjid Al-Harâm’ at pumasok sila sa Islâm, ang Allâh (I) ay ‘Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ – Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.(Surat al-Baqara, 192)

Upang ang mga Muslim ay mapalaot ng isang pakikidigma, ito ay dapat na magmula sa opensiba ng kabilang partido. Hindi marapat na gamitin ang pakikidigma para lamang protektahan ang isang mapaniil na lipunan, na sadyang agresibo o mapangahas at hindi na nakikinig pa sa rason. Kaya sa ganitong mga pagkakataon, ang mga Muslim ay may katungkulan na gawin ang dapat gawin, maging ang pinakasukdulang bagay; subal’it bilang depensiba lamang. Higit pa rito, batay na rin sa Islam, walang anumang panganib o masamang bagay ang dapat maranasan ng mga kababaihan, ng mga bata at ng mga matatanda. Tulad ng nasusulat sa ayat 192 ng Surat al-Baqara, ang mga Muslim ay pinapayuhan na huminto na sa pakikipaglaban kapag ang kabila ay huminto na.

Muli, ang Banal na Qur’an ay nagpapahayag na ang pagpatay ay isang kasalanan:

”…na ang sinumang makapatay ng tao nang walang sapat na kadahilanan na katulad ng ‘Qisas’ o hindi kaya’y magkakalat ng kasamaan sa kalupaan sa pamamagitan ng paghihimagsik laban sa batas ng Allâh (I); ang katumbas nito ay para siyang pumatay ng lahat ng sangkatauhan dahil sa idudulot nitong malaki at masidhing kaparusahan mula sa Allâh (I). At katiyakan ang sinumang nagligtas ng isang buhay ay para siyang nagligtas ng buong sangkatauhan, dahil ang pangangalaga sa karapatan at sa karangalan ng isang tao ay katumbas ng pangangalaga sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng sangkatauhan.” (Surat al-Ma’ida, 32)

At yaong bukod-tangi lamang ang Allâh (I) ang kanilang sinasamba, at hindi sila nananalangin at sumasamba ng sinumang ‘ilâh’ bukod sa Kanya, at hindi sila pumapatay ng sinumang may buhay (tao) na ipinagbabawal ng Allâh (I) maliban sa sinumang karapat-dapat o makatarungang gawaran ng kaparusahan na kamatayan…(Surat al-Furqan, 68)

Maliwanag sa mga ayat na ito, ang pagpatay ay isang malaking kasalanan para sa isang Muslim. Sa Surat al-Ma’ida inihayag ng Allah na kahit na maraming sugo na ang Kanyang ipinadala na nagbigay babala sa mga tao, marami pa rin sa kanila ang sumuway at pilit na lumagpas sa kanilang hangganan. Sa madaling salita, kahit na ito ay nasusulat na sa Banal na Qur’an, marami pa ring mga tao ang nagpapalagay na ang Banal na Qur’an ay kulang pa rin kung kaya sila ay may layang lumagpas sa tamang limitasyon at patuloy na isinasama ang mga sarili sa panggigipit at pagpapadanak ng dugo. Ang mga taong ito ay mga panatiko na at may saradong pag-iisip na, mga nagpapahayag pa nga na ang kanilang mga gawain ay sa ngalan daw ni Allah, subali’t ang katotohanan silang lahat ay nasa sa ilalim ng impluensiya ng dajjal.


Ang pagdedeklara ng pakikidigman laban sa Islam ay hindi paraan ng pagsugpo sa panatisismo.

Ang mga taong nag-uugnay ng pagkapanatiko sa Islam sa paraang may kakulangan sa impormasyon at naglalayong puksain ang sistemang panatiko, kadalasan ay nahuhulog sa pagkakamali na magkaroon ng isang masamang saloobin o poot laban sa Islam.Sinadya ang mga pagsisikap na ito upang maikalat ang maling perspektibo patungkol sa klase ng Islam na ito, lalo na ng mga ateista at mga maka-Darwinistang mamamahayag, mga intelektuwal na organisasyon at maiimpluwensiyang sirkulo o grupo. Ang mga grupong ito ay sadyang layuning sirain ang pangalan ng Islam, at gamit ang mga taktikang pangongondisyon sa utak ng mga nakikinig, paggamit ng mga pangungusap gaya ng "Ganyan talaga ang mga Muslim, hindi ka nila hahayaang mabuhay, kaya mas mabuting ikaw ay mauna ng lumipol sa mga ito bago sila lumipol sa inyo." Sila ay mga naatasan sa paggawa ng mga bagay na ito ng iba't ibang masasamang puwersa. Sa ilalim ng impluwensiya ng pangongondisyong ito, ang ilang mga Kristiyano ay mga nakapagwiwika na ang Banal na Qur'an at Islam ay dapat na mawala na ng lubusan kung nais na mawala na ang mapang-api at hindi makatarungang sistema na nilikha ng panatisismo(Tunay na Islam at ang Qur'an ay higit pa riyan). Subali’t sa patakarang ito, paglabag sa tamang rason at mabuting konsensiya, ay lalo lamang nagpapalakas sa panatisismo at paurong na pananaw, hindi ang sa inaasahan. Ang mga ginagawang pag-atake sa Banal na Qur'an at tunay na relihiyong Islam ay lalo lamang nagdaragdag sa lakas sa sistemang panatiko na nagpapalaganap sa pagpapadanak ng dugo at karahasan at paghahangad na mawala ang pagmamahalan sa mundo. Ito ay nangangahulugan ng poot sa mga panatiko subali’t kasabay ang magpahayag pakikidigma sa Allah (Tunay na ang Allah ay higit pa riyan) at ito ay isang tunay malaking kahangalan. Bagkus, ang tamang paraan upang mawala na ang mga panatiko at ang mabura ang isinusulong nilang sistema na uhaw sa dugo, ay ang higit na pagbibigay-diin sa Banal na Qur'an at sa  tunay na relihiyong Islam, at ang muling magdala sa atin sa kagayang Panahon ng Felicidad. Ang mga Muslim ay namumuhay na puno ng saya, hindi mga makasariling pamumuhay,  na base sa pagmamahalan, pagmamalasakit sa isa’t-isa, pagkakaibigan at kapatiran at pagbabahagi ng isang pananaw na nagtataguyod sa demokrasya at kalayaan, makabago at progresibo,na siyang susunog sa mga panatiko hanggang sila ay maging abo. Samakatuwid, ang ating mga kapatid na Kristiyano ay marapat na sumuporta sa tunay na mga Muslim,  labanan ang mga panatikong pananaw na siyang salungat sa mga Muslim at sa mga kapwa Kristiyano at Judio; dapat ay hikayatin pa nila ang mga tao na mamuhay hango sa mga tunay na batayang-moral ng Islam.  

Paglaban at pagsugpo sa panatisismo ay isang itinuturing na katungkulang pangrelihiyon para sa mga Muslim. Sa dahilang ang pagtutol sa pagpapaimbabaw ay isa sa mga utos ng Banal na Qur'an. 'Panatiko' ay isa pang paraan ng paglalarawan sa mga ‘ipokrito’ sa Banal na Qur'an. Ang Allah na Pinakamakapangyarihan sa lahat ay tumukoy sa mga ipokrito, at mga hindi nananampalataya at doon sa mga may ‘sakit’ sa kanilang mga puso, at silang lahat ay nagturing ng ibang bagay na katumbas sa Kanya. Sila ay mga kaaway ng Panahon ng Felicidad, SILA AY MGA NAGPAHAYAG NG PAKIKIDIGMA SA QUR’AN SA NGALAN NG QUR’AN. Ang likong paraan ng pag-iisip na walang pag-ibig, walang-wala ng pakikiramay, kawalang ng kultura at pinag-aralan, na galit sa sining at agham, na hindi nagdidili-dilihin at naglalayong gawing bagay na komplikado ang relihiyon, na isang gawa ito para makapagpakitang-tao, at na naggagawa-gawaan ng isang relihiyong patuloy na nagtutulak sa mga ipinagbabawal at imbensyon ay 'paurong na pananaw,' sa ibang salita “polytheism” o pagsamba sa maraming diyos-diyusan.ANG PANATIKONG SISTEMA NA BINUO NG MAY BUONG OPOSISYON O PAGKONTRA SA BANAL NA QUR’AN, NA NAGTUTURING SA BANAL NA QUR’AN BILANG KULANG AT BUONG KABALIGTARAN NG MGA INIUUTOS SA BANAL NA QUR’AN AY ISANG SISTEMANG BUGTOT NA KAILANGANG DURUGIN NG MGA MUSLIM. Sa ganitong kadahilanan, ang pinaka-epektibong intelektuwal na kampanya laban sa mga ito ay magmumula sa mga Muslim ng Banal na Qur'an, sa maikling sabi, mula sa atin.

Ang solusyon sa panatisismo ay magmumula sa pagpapalaganap sa Islam gaya ng sa Panahon ng Felicidad at kaakibat ang pagsunod sa tunay na batayang moral ​​ng Banal na Qur'an.Isakatutuparan ito ng Hazrat Mahdi (as) sa ating panahon.Dahilan dito, napakahalaga na ang daan ng Mahdi ay masuportahan.Ang daan ng Mahdi (as)ay naglalaman pag-ibig, kapanatagan, kapatiran, seguridad, kapayapaan at pagkakaibiganan. Ito ay naglalaman ng labis na kagalakan, kaligayahan, sining at kagandaha’t kaayusan. Ito ay nangangahulugan ng kaluwagan, kalayaan at demokrasya. Ito ay makabago at progresibo.Lubhang mapanganib na suportahan ang isang panatikong sistema na kumakatawan lamang sa matinding pagpaparusa sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-atake sa tunay na Islam. Ang mga panatikong sistema na bumubuo ng isang banta laban sa tatlong dakilang pananampalataya ay aabot lamang sa katapusan nito kapag ang Banal na Qur'an ay ganap nang naisakatuparan at ang daan ng Mahdi (as) ay napagtibay at suportado ng lubusan. Ang Islam ng Banal na Qur'an ay walang iiwan ni isang shamanista, ateista o walang dinidiyos, satanista, o maging yaong mga maka-Darwinismo. Ito ang nag-iisa at namumukod-tanging depinitibong solusyon.


Ang mga Kristiyano at mga Hudyo ay makapamumuhay rin sa gitna ng kapayapaan sa pagtalima sa tunay na moralidad batay sa Islam.

Mahalaga na ang mga kapatid nating Kristiyano at Hudyo ay mas malalim na maunawaan ang ating mga inilalarawang konsepto ukol sa pagmamahalan, kapayapaan, demokrasya, kalayaan, kaligayahan at pagsusulong sa kaunlaran ng “may dalang pagsusuri na batay sa magandang intensyon.” Dahil sa ang mga ito ay hindi natin mga personal na opinyon. ANG LAHAT NG MGA ITO AY MATATAGPUAN SA BANAL NA QUR’AN. Lahat ay kaisa sa espiritu ng Banal na Qur’an, ito rin ay mga halimbawang ipinamalas ng ating Propeta Muhammad (saas) at may pagsang-ayon ng Allah, Al-Rahman (Pinakamapagpala) at Al-Rahim (Pinakamaawain). Ganito isinakatuparan ang mga nakasaad sa Banal na Qur’an sa panahon ng ating Propeta (saas). Kaya nga ang pagpapadanak ng dugo ay gawa-gawa lamang ng walang saysay na pag-iisip ng mga panatiko. Ang mga panatikong ito na nasa ilalim ng pangongontrol ng dajjal ay ang pilit na naglalarawan sa Islam bilang relihiyong mapangahas, nanlilinlang sila sa maraming mga tao, at hangad na ipakalat pa sa mundo ang kanilang mga kasinugalingan.

Kaya napakahalaga na makita ng ating mga kapatid na Kristiyano ang tunay na Banal na Qur'an at ang dakilang mensahe nito.Ang Banal na Qur'an ay isang sinag ng liwanag para sa sinumang sumisilay dito na may mabuting budhi.Lahat ng bagay na makapagpapasaya sa mga tao at magbibigay-liwanag sa mundo ay sa Banal na Qur'an matatagpuan. Ang pamumuhay ng naaayon sa Banal na Qur’an kagaya ng ginawa ng mga taong nabuhay sa Panahon ng Felicidad ay ang magdadala ng ganap na kagalingang at kagandahan sa ating mundo. Para sa mga Muslim ang ganitong kaparaanan ng paggamit sa Banal na Qur'an ay siyang magiging mapagkukunan ng kapayapaan, kaligayahan at pagkakasama-sama pati na rin sa mga Kristiyano at Hudyo. Ang mga kabataang sisibol resulta ng mga ito ay makapamumuhay na puspos ng kaligayahan. Ang kagalakan na bahagi ng kalikasan ng tao nguni’t nawala sa ilalim ng impluwensiya ng sistema ng dajjal ay makababalik sa lipunan. Ang sining ay uunlad, at ang mga tunay na mga alagad ng sining ay muling lilitaw. Ang arkitektura na nawala sa ilalim ng impluwensiya ng mga sistema ng dajjal ay muling mabubuhay.Dahil sa seguridad, kapayapaan, kaligayahan, pagkakaibigan, pagkakapatiran at, ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagmamahal ng Allah ay lubos lalaganap. At kapag pag-ibig na ang dumating, ang sining ay darating din sa lahat ng bagay, kaalinsabay pa nito ang kagandahan, kagalakan, kaligayahan at paglago ng agham.Ang pananaw ng Islam sa Banal na Qur'an ay hango sa pag-ibigl, pagmamalasakit, pagmamahalan, rason, parehas o pagkakapantay-pantay, pagkilos ayon sa isang balanseng paraan, lohikal na pag-iisip, ang pagtingin sa mga pangyayari sa isang positibong paraan, ang paggawa ng mga sakripisyo at ang kitain ng mga pinakamahusay sa lahat ng bagay. Ang isang mundo kung saan ang ganitong mga kaparaanan ng Islam ay maisasabuhay ay maging isa ng pambihirang kagandahan para sa mga kapwa Kristiyano at Muslim.

Ang dapat na tuligsain at pasimunuan ng mga Kristiyano para isang intelektuwal na kampanya ng paglaban ay ang panatisismo, ang Darwinismo at ang materyalismo, pawang mga kaaway ng lahat ng tatlong pananampalataya. Ang dapat nilang bibigyang suporta at tulungan ay mga taong namumuhay ng naaayon sa Islam gaya ng nasasaad sa Banal na Qur'an at sa daan ng Mahdi (as) na nalalapit na ang pagdating.Kapag ang Islam ang kanilang sinuportahan, ang pamamayani ng saradong pag-iisip, ang panatisismo, ang paurong na pananaw, ang Darwinismo at ang materyalismo ay mawawala na ng tuluyan, isang maliwalas na hanging puno ng ligaya’t kagalakan ay yayakap sa buong mundo, at lahat ng mga bagay at lahat ng mga dako ay magliliwanag.

Kapag ang Islam ang kanilang bibigyang suporta, ang katiwalian ng pagkapanatiko ay walang kahit anupamang tagumpay na matitikman.Ang mga simbahan at mga sinagoga ay mapapasailalim sa proteksyon ng Allah, ang Pinakamakapangyarihan sa lahat, gaya ng nasiwalat sa mga talata ng Banal na Qur'an.Ang ating mga kapatid na Kristiyano at Hudyo ay malayang  makasasamba ng ayon sa kanilang mga kagustuhan at makararanas ng ginhawa at kaayusang nanaisin nila. Ang Muslim ay makapamumuhay sa isang kalagayang puno ng pagmamahalan at may pagkakapatiran sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, wala na ang mga digmaan at ang ating daigdig ay magiging isang lugar ng puspos sa kagalingan, kapayapaan at seguridad.


2011-03-16 13:03:55

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."