PAANO MAKIKILALA ANG HAZRAT MAHDI (AS)?

PANAYAM (LIVE INTERVIEW) KAY ADNAN OKTAR SA KACKAR TV

(Ika-8 ng Enero, 2009)

ADNAN OKTAR: Sa una, ang Hazrat Mahdi (as) ay makikilala lamang sa liwanag na dala ng kanyang pananampalataya. Sa madaling salita, hindi tayo makatitiyak. Tayo ay mapag-iisip kung ito na nga ba ang nilalang na iyon.  Sa simula ay magkakaroon tayo ng napakalaking pagdududa, Subali’t ang tunay na pagkakakilanlan ay magaganap sa pananalangin niyang kasa-kasama ang Propeta Hesus (as). Mula sa likuran, itutulak siya ng Propeta Hesus (as) upang gumanap sa papel ng imam. Matapos na italaga siya ng Dakilang Propeta sa papel na imam, sasabihin na nating ito na nga ang siyang tunay na Hazrat Mahdi (as), insha’Allah.                        

PANAYAM KAY ADNAN OKTAR SA KANAL 35 (IZMIR)

(Ika-18 ng Enero, 2009)

ADNAN OKTAR:  “Ang matatapat at malalapit na tagasunod, mga pinakamalapit sa kanya, ay makakakilala sa kanya mula sa taglay na liwanag ng kanyang pananampalataya. Sa kabilang banda, walang makakakilala sa kanyang ng agaran at ng may katiyakan.” Winika ito ni Said Nursi sa pahina 60 ng kanyang Mga Sulat. (Said Nursi, Letters, p. 60) Sinabi niya na ang mundo ay lugar para sa karanasan at kung ito man ay bukas sa isipan ay hindi maaaring lumagpas sa kanyang hangganan, ang ibig sabihin ay ang kalayaan ng tao sa isipan at pagkilos (freewill) ay hindi maiaalis sa kanila, at walang maaaring maganap para pilitin ang tao sa pagkakaroon ng pananampalataya. Kung kaya karamihan sa malaking mayorya ng mga tao, at maaaring ang taong iyon mismo, ay hindi nakakabatid sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, at ang taong ito ay maaaring makilala lamang sa katingkaran ng liwanag ng kanyang pananampalataya sa Katapusan ng Panahon, ang Hazrat Mahdi  (as) ay maaaring makilala sa ganitong kaparaanan.

PANAYAM KAY ADNAN OKTAR SA KON TV

(Ika-8  ng Pebrero, 2009)

ADNAN OKTAR: Ang espada ng ating Propeta (saas) ay may magsusukbit na sa unang pagkakataon, walang sinuman ang nakapagsuot ng espada ng ating Propeta (saas). Siya mismo ang magsusukbit sa sarili ng espada.  Wala pang nakapagsuot ng damit ng ating Propeta (saas), siya ay magsusuot nito. Itataas niya ang bandera ng ating Propeta (saas). Ang mga tao ay matatangay ng pagkakataong iyon na kung saan ang lahat ay magtitibay ng pakikiisa at pagtalima. Ito ay isang pangako na pagpapakita ng pagmamahal sa kanya, at ito ay malapit nang maganap.

PANAYAM KAY ADNAN OKTAR SA TEMPO TV

(Ika-13 ng Enero, 2009)

ADNAN OKTAR: Ang pinaka-kakaiba at hindi maikakailang katangian ng Hazrat Mahdi (as) ay ang kanyang panananalangin kasama ang Propeta Hesus (as). Ang Propeta Hesus ang siyang maglalagay sa kanya mula sa likuran at sasabihing siya na ang mamuno sa salat. Subali’t hahawak ito sa magkabilang balikat ng Propeta upang ito ang paganapin. Ang Propeta Hesus (as) ay tatanggi at magsasabing “ikaw na ang imam, dapat mong pamunuan ang pagdarasal.” At siya na nga ang mamumuno sa salat, dito na mabibigyan ng buong diin ang liderato ng Hazrat Mahdi (as).

PANAYAM KAY ADNAN OKTAR SA KANAL 35 (IZMIR)

(Ika-18 Enero, 2009)

ADNAN OKTAR: Kung saan man naroroon ang mga Sagradong Relikya, naroroon dito mismo ang Hazrat Mahdi (as) insha’Allah. Sa gawa ni Allah, ang mga Sagradong Relikya ay na-preserba at napangalagaan sa Istanbul, kahit pa man ito ay nasakop minsan ng mga kalaban, maaaring hinayaan na lang ni Allah na may mangyari sa mga ito, subali’t hindi ito ang nakatakda (destiny). Halimbawa, walang anumang nangyari sa espada ng ating Propeta (saas), ito ay na-preserba hanggang sa kasalukuyan. At wala ring anumang nangyari sa kanyang bandera, at ito ay na-preserba rin. Mayroon pa ngang pangalawang bandera, at ang Hazrat Mahdi (as) ang magbubukas nito, ayon na rin sa ating Propeta (saas). Ito ay natitiklop sa balat ng antelope at ito ay hindi pa rin nabubuksan, at ito ay nasa sa Topkapi Palace.

ADNAN OKTAR:  Ang bandera, insha’Allah. Siya ay magpapakita suot at dala ang mga Sagradong Relikya, at ito ay magdadala na masidhing kagalakan sa mga Muslim, insha’Allah. Insha’Allah, tayo ay mabubuhay upang masaksihan ang mga araw na iyon. 

PANAYAM KAY ADNAN OKTAR SA KANAL 35 TV (IZMIR)

(Ika-25 ng Enero, 2009)

ADNAN OKTAR:  Ayon sa salaysay ni Naim mula sa sinabi ni Salman Ibn Isa: “Aking narinig na ang Ark of the Covenant ay mahuhukay mula sa Lawa ng Tiberias at mapapasakamay ng Hazrat Mahdi (as).” Ang banal na arko mula pa sa panahon ni Moises (as) ay matatagpuan sa Lawa ng Tiberias at ilalagak sa kanyang harapan sa Herusalem. At kapag ito ay nasaksihan ng mga Hudyo, malaking mayorya sa kanila ay magiging mga Muslim, wika niya.

PANAYAM KAY ADNAN OKTAR SA EKINTURK TV

(Ika-27 Abril, 2009)

ADNAN OKTAR:  May pinaniniwalaan na kapag nagpakita na ang Hazrat Mahdi (as), sa isang iglap ay ilalagay niya sa estado ng kalituhan ang lahat ng bagay. Ang mga tao rin ay magbibigay ng matinding kalupitan sa Hazrat Mahdi (as). Ilalagak siya ng mga tao sa bilangguan, sisirain ang kanyang pangalan, magpaplano ng kasamaan laban sa kanya. Ito ay mangyayari ng maraming beses, paulit-ulit, ito ay hindi magiging isang kaso lamang. Ang akala ng mga tao ay ang Hazrat Mahdi (as) ay mabibilanggo sa kulungan minsan lang, sisirain ang pangalan minsan lang. Subali’t hindi ito ang magiging kaso. Ito ay magaganap ng paulit-ulit. Ito ay magpapatuloy. Kundi ito ang magiging situwasyon, parang tinanggalan na rin natin siya ng kapangyarihan bilang Mahdi. Upang ang kanyang pagpupunyagi, kapangyarihan at  sakop ng pananampalataya ay lubos na maunawaan, ang mga insidenteng ito ay kinakailangan.  Kung hindi ito ang mga situwasyon, lahat ay naglalakad patungo na sa tuwid an daan. Kinakailangang magkaroon ng mga butas o hukay sa daan, ng mga balakid, ng mga matitinik na harang upang ang mga balakid na ito ay suungin ng bawa’t isa sa buong abot-kaya niya. Kundi, ang pagtakbo sa isang makinis na na daan ay napakadali; lahat ay makagagawa nito. Tawagin mo at pagsama-samahin ang mga kabataan, at sabihin sa kanilang takbuhin ito, makikita mong tatakbuhin nilang lahat ito. Subali’t kapag nilagyan mo ng bigat na 50 kilo sa kanilang mga paa, at sabihin sa kanilang tumakbo, marami ang hindi makakakaya nito. Kung lalagyan mo ng higit pang timbang o bigat, hindi nila lalong kakayanin pa. Subali’t 100 kilo ang ilalagay nila sa kanya [Hazrat Mahdi (as)], pero makatatakbo pa rin ito na gaya ng mga leon. Maglalagay ng mga balakid ang tao sa daraanan niya, tatakbo’t tatakbo pa rin siya. Kahit, ito ay nababanggit sa mga hadith, na ang mga tao ay maghaharang ng mga ga-bundok na balakid sa daraanan niya, siya [ ang Hazrat Mahdi (as)] ay makakakita pa rin ng lagusan upang makatuloy. Isipin mong maigi, ito ay ga-bundok na balakid na! Ang mga tao ay magbibigay sa kanya ng mabibigat, matitinding pagpapahirap sa kanya, sila ay magbabalak ng matitinding kasamaan. Mga sinungaling na saksi, mga sinungaling na manggagamit o manlalaro, mga impostor…Lahat ng mga bagay at paraan na naaari sa panahong iyon ay gagamitin nila  laban sa Hazrat Mahdi (as). Subali’t makikita ninyo, walang makapipigil sa kanya. Siya ay magtutuloy-tuloy lang patungo sa kanyang layunin habang sinusugpo niya silang lahat ng buong puwersa, buong lakas. Sa ganitong kadahilanan, marapat na hanapin mo ang Hazrat Mahdi (as) kung saan ang mga insidenteng ito ay nagaganap.  Kung saan maraming atakeng nagaganap laban sa kapwa-tao, matinding paniniil sa tao, sa kanyang pagkatao, na kung saan ang lahat ng tao, may matitinding kalaswaan (perversion), si satanas ay [nagbibigay ng matinding pananakit] sa tao, ang mga maka-ateismo o ang mga walang kinikilalang Diyos,  ang mga komunista, ang mga darwinista, mga patapon sa lipunan (outcasts), mga nagbebenta ng laman, mga buktot o masasamang elemento…kung saan mayroon ng mga ito, kung silang lahat ay magsama-sama upang atakihin ang isang nilalang kung saan man, doon dapat hanapin natin ang Hazrat Mahdi (as), kung ang ating mga kapatid ay nais talagang makita siya; batid nating nagtatanong sila kung papapano matatagpuan ang Hazrat Mahdi (as);  buweno, ito na nga ang siyang daan upang siya ay matagpuan. Halimbawa, nais nating matagpuan ang Propeta Moises (as) at tayo ay namumuhay sa panahon ng Parao. Tayo ay nasa Ehipto at magtatanong ukol sa Parao. Tayo ay maaaring tumungo sa Parao, o dili kaya’y ipagsabi sa mga tao na hanap natin si Moises (as). Ituturo tayo ng mga tao sa Parao bilang siyang tunay na nakakaalam [ang siayang tiyak na makapagtuturo]. Sasabihin nilang doon tayo sa Parao pumunta.  Maituturo niya kung sino nga si Moises (as) sa mga paraan ng pag-atake [ng Parao] na ginagawa laban dito. Halimbawa, kung ikaw ay makapunta kay Namrud, madali nating mauunawaan kung sino si Propeta Abraham (as). Mauunawaan natin ito sa pamamagitan ng mga ginawa niyang pag-atake laban kay Abraham (as). Dahil si Namrud ay ang nagbalak na sumunog sa iisang natatanging tao lamang, si Abraham (as). Hindi ba? Bakit hindi niya tinangkang gawin ito sa iba rin kundi kay Abraham (as) lamang. Dahil nakita niyang siya lamang [Abraham (as)] ang pinakamatinding balakid sa kanya. Bakit? Dahil sa Si Allah mismo ang nagturo sa kanya kung sino ang kanyang matinding balakid. Sa ganitong  kadahilanan, ang mga maka-dajjalismo, ang mga maka-paraoismo, ang mga namrud ng panahon, ang mga Ergenekon, ang grupo ng mga mason (freemasonry), mga patapon (outcasts), mga darwinista, mga maka-materialismo ng panahon ay makakatagpo niya. Sasabihin nila, “Hayun siya! Kailangang tapusin na natin siya.” Habang ang mga Muslim ay hindi makapupuna dito. Ang mga nabanggit [iyong mga unang nabanggit natin] ay mabilis na makakikilala sa kanya. Sa ganitong kadahilanan, kung bigo ang mga Muslim na makapuna dito, mabilis naman na makapupuna dito ang mga kampon ng dajjalismo. Halimbawa kung tatanungin mo ang Baron, malalaman niya ito. Kung tatanungin mo siya kung sino ang pinakamatinding balakid, agad niya maituturo ang nilalang na iyon. Pero siyempre,hindi niya masasabi na “Siya ang Mahdi.” Maibibigay lamang niya ang kasagutang ito kung ang taong mo ay kung sino ang pinakamatinding balakid [sa kanyang sistema]. Ito ay sa dahilang hindi niya matatanggap ang Hazrat Mahdi (as), una ay hindi nga siya naniniwala kay Allah, kaya papaano niya makakayang tanggapin ang Hazrat Mahdi (as)? Kung tatanungin mo sino kung sino ang pinakamatinding kalaban niya, sa istruktura na kanyang binuo at mga pinaglalalayon, dito siya ay magasasabi lamang niya ang “Hayun siya!” Kaya doon sa lahat nang nais na makaalam ay dapat magtanong sa kanya.  Subali’t ang karamihan sa mga Muslim ay hindi makakilala sa Hazrat Mahdi (as). Maging ang mga disipulo ni Said Nursi ay hindi batid ito, ayon na rin ito kay Said Nursi. Sinabi ni Said Nursi na sa Katapusan  ng Panahon, ang Hazrat Mahdi (as) at kanyang mga disipulo, ang mga tunay na nagmamay-ari ng koleksiyon ng Risale-i Nur, ay darating.  Ang Hazrat Mahdi (as) ay magdaraan sa matinding pagpapahirap, at ang mga tao naman ay magiging higit na sensitibo upang siya ay maprotektahan at magsasabing “Tama na ito!” At maging ang kanyang mga tagasunod ay magdaraan din sa matinding at kakaibang pagpapahirap. Oo, ang Hazrat Mahdi (as) ay daraanan nga ang mga pagpapahirap na ito, subali’t ito ay kasama sa kanyang katangian, sa pagiging Hazrat Mahdi. Nasusulat na habang siya ay higit pang pinagpapapalo ng mga tao sa kanyang likod, ang bunga nito ay higit pa ngang lumalaki o lumalapad ang kanyang likod. Ito na nga, ang gawa ng dajjal na pagpaparusa sa Hazrat Mahdi (as), sila ay magbabalak ng kasamaan, magbibigay-pahirap sa lahat ng anumang paraang mayroon sa panahon iyon. Lahat ng kaparaanan na naaari sa panahong iyon ay gagamitin nila sa buong lakas nito. Subali’t sa kabila ng mga ito ang Hazrat Mahdi (as) ay magpapatuloy  pa na maragdagan ang kanyang lakas, at gaya na nga ng nabanggit ni Said Nursi, ang mga tao ay aabot na sa sukdulang galit at isisigaw ang mga katagang “Tama na ito!” at itataas nila ang Hazrat Mahdi (as) bilang kanilang likas na lider ispirituwal. At bilang tugon dito, ang Hazrat Mahdi (as) ay magbubukas naman sa daan ng katotohanan. Na ang lahat ay walang ibang pagmumulan kundi ang katotohanan.


2010-11-14 23:00:19

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."