ANG MAPAGKALINGA, MAPANGALAGA AT MAPAGMAHAL NA PAGTANGGAP NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA AHLUL KITAB (MAMAMAYAN NG AKLAT)

 

ANG PAGBIBIBIGAY PERMISO NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA KRISTIYANO NG NAJRAN NA MAKASAMBA SA MASJID-I NABAWI

“Isang delegasyon ng mga Kristiyano ng Najran ang dumating sa Medina habang kasalukuyang ginaganap ang panghapong salat, dire-diretso sila sa pagpasok sa Masjid-i Nabawi. Dumating sila habang ang ating Propeta (saas) at kanyang mga kasama ay nasa kalagitnaan ng pagdarasal ng panghapong salat, at ang mga Kristiyano ay kagya’t na nagsiharap naman pa-Silangan at naghandang sumamba. ANG ILANG MGA KASAMA AY KUMILOS PARA MAPIGILAN SILA SUBALI’T IPINAG-UTOS NG PROPETA (SAAS) NA HAYAAN ANG MGA ITO NA MAKAPANALANGIN AYON  SA KANILANG NAKASANAYAN.” (Tabarî, Ibn Kathir, Razî, Qurtubî; Surah Al‘Imran, 3/1-61; Ilang bahagi ng komentaryong ito ay hango sa pasimula ng Surah, ang ilang bahagi naman ay kuha sa ayat 61, kilala bilang ayat mubahala).(Hamidullah, The Prophet of Islâm, trans.: Salih Tug, Ankara 2003, I, 920; Saricam, The Prophet Muhammad and His Universal Message, 278.)

ANG PAGLALATAG NG ATING PROPETA (SAAS) NG KANYANG SARILING KAPA UPANG MAUPUAN NG MGA BUMIBISITANG KRISTIYANONG NAJRAN

Isa pagdaragdag, batay na rin sa ilang pagsasaksi, ang Propeta (nawa’y pagpalain siya ni Allah at igawad sa kanya ang kapayapaan) ay dumalo sa kanilang mga pagdiriwang ng kasalan, bumisita sa mga maysakit sa kanila, at naging maluwag sa pagtulong sa mga ito. ANG PROPETA MUHAMMAD (SAAS) AY NAGLATAG MAGING NG SARILING KAPA PARA MAUPUAN NG MGA BUMIBISITANG KRISTIYANONG NAJRAN.

ANG PAGPAPAHAYAG NG ATING PROPETA NA ANG MGA AHLUL KITAB AY INIHABILIN SA ATING MGA MUSLIM

Sa isang kasunduan na kung saan ang ating Mahal na Propeta (saas) ay nagpatibay ng ilang artikulo kay Ibn Harris ibn Ka’b, na isang Kristiyano, at kasama na ang iba pang mga Kristiyano: “ANG RELIHIYON, MGA SIMBAHAN, BUHAY, KALINISAN AT MGA PAGMAMAY-ARI NG KABUUANG KRISTIYANONG NAMUMUHAY SA SILANGAN AT KANLURAN AY NASA PROTEKSIYON NI ALLAH, NG KANYANG PROPETA (SAAS) AT NG LAHAT NG MANANAMPALATAYA.” Walang sinuman na tagasunod sa paniniwalang Kristiyano ang sapilitang patatanggapin ng pananampalatayang Islam. “Kapag ang isang Kristiyano ay naging biktima ng pagpatay o kawalan ng hustisya, ang mga Muslim ay obligadong tumulong sa kanya,” gaya ng nasasaad sa isang ayat: At huwag kayong makipagtalo, O kayong mga naniwala, sa mga Hudyo at mga Kristiyano maliban na lamang sa pinakamagandang kaparaanan at mabuting pananalita…” (Surat al-Anqabut, 29/46). (Ibn Hisham, Abu Muhammad Abdu’l-Malik, (v.218/834), as-Seerat an-Nabaweeyat, Daru't-Turasi'l-Arabiyye, Beirut, 1396/1971, IV/241-242; Hamidullah, Al-Wasaiq, s.154-155, No.96-97; Doğu Batı kaynaklarında birlikte yaşama, “Living together in Eastern and Western sources, p. 95)

ANG PAG-AALAY NG ATING PROPETA SA MGA TAHANAN NG MGA KASAMA UPANG MATIGILAN NG MGA BUMIBISITANG MGA AHLUL KITAB

Sa panahon ng ating Propeta dagsa ang mga grupo ng mga taong kinatawan at delegasyong bumibisita sa Madinah. May mga pagkakataon na ang mga grupong ito – kabilang na ang mga Ahlul Kitab – ay nagtatagal ng mahigit pa sa sampung araw, kung kaya ang mga tahanan ng ilang kasama gaya ng kina Abdurrahman bin Awf, Mugire binSube, Abû Ayyub al-Ansarî at Ansar ay laging nahahanda upang tumanggap at magpatuloy sa kanila. Dagdag pa rito, may mga tolda na itinatayo pa na malapit sa Masjid, kung saan ang mga Mamamayan ng Suffa (ang mga ito ay nag-aaral sa palagid ng Masjid al-Nabawi) ay maaring makatuloy pansamantala.  Ang ating Propeta (saas) ay nag-aakda ng mga kasulatan ng pribilehiyo (mga nasusulat na mga kautusan at gabay sa pagbibigay ng karapatan at pribilehiyo para sa ilang mga grupo at indibiduwal bilang pakikipagkasundo sa pagitan ng mga dayuhan) at ng ilan pang opisyal na sulat na nagtatakda ng ilang lupain na inilalaan para sa mga ito. Siya rin ay naghirang ng mga gobernador mula sa hanay ng mga ito upang pamunuan ang ilang rehiyon. May ilan din naman itinalagang mga opisyal ang ating Mahal na Mensahero na hindi mga Muslim, sila ay mga Kristiyanong gumanap bilang opisyales sa pangongolekta ng indibiduwal na buwis (capitation tax). Ang mga opisyal na delegasyong ito na nagsidating ay patunay lamang na ang kabuuan ng peninsulang Arabo ay ganap na tumanggap sa pagiging Propeta ng Propeta Muhammad (saas) at maging sa malawak na kapangyarihang nakaatang sa kanya. (Saricam, The Prophet Muhammad and His Universal Message, 356.)

SA MGA BAGAY NA HINDI NAHAYAG, ANG ATING PROPETA (SAAS) AY UMAAYON SA PAG-UUGALI NG MGA AHLUL KITAB, HINDI NG SA MGA PAGANO NG MAKKAH

Sa Makkah, ang Rasulullah (saas) ay hindi sumang-ayon doon sa mga paksa na walang naging rebelasyon, DITO SIYA AY KUMILOS NG BATAY SA PAG-UUGALI NG MGA AHLUL KITAB. (Bukhârî, al-Libâs 70; Muslim, al-Fadâ’il 90)

ANG PAGPAPADALA NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA KASAMANG MUSLIM PATUNGO SA KRISTIYANO NG NAJASHI SA PARA SA HEJIRA

Ang unang Kristiyanong bansa na nakakuha ng atensiyon at interes ng ating Propeta (saas) para sa Hejira ay ang Abyssinia, ninais niyang pansamantalang lumikas ang mga Muslim dito. Sa gitna ng walang awang pagpapahirap at panggigipit ng mga pagano ng Makkah, ang ating Rasulullah (saas) ay naghangad na ang mga Muslim ng Makkah ay makalikas patungong Abyssinia at ang pagnanasang ito ay kanyang inilarawan sa mga katagang sumusunod: “Kung nanaisin ninyo, kung mayroon kayong sapat na kakanyahan, magsilikas muna kayo pansamantala doon sa Abyssinia.  SA DAHILANG WALANG SINUMAN ANG NAAAPI SA ILALIM NG PAMUMUNO NG HARI SA LUPAING IYON. ANG LUGAR NA IYON AY TUNAY AT LIGTAS. MANAHAN MUNA KAYO DOON HANGGANG PAGAANIN NA NI ALLAH ANG ATING KALALAGAYAN…." (Muhammad Hamîdullah, al-Wasaik al-Siyasiyya, (trans.Vecdi Akyuz), Kitabevi, Istanbul 1997,p.115; Hamîdullah, The Prophet of Islam, I,297.)

ANG PAGBANGON NG ATING PROPETA (SAAS) SA PAGDAAN NG PRUSISYONG LIBING PARA SA ISANG HUDYO

Batay sa paglalahad ni Jabir bin 'Abdullah: Isang prusisyong libing ang dumaan sa aming harapan at ang Propeta ay tumayo at kami ay sumunod rin sa pagtayo. Aming winika, “O Apostolo ni Allah! Iyan ay prusisyong libing para sa isang Hudyo.” Kanyang sinambit, “Tuwing makakakita kayo ng prusisiyong libing, kayo ay tumayo bilang pakikiramay.” (Sahih Bukhari, Volume 2, Book 23, Number 398)

Batay sa paglalahad ni 'Abdur Rahman bin Abi Laila: Sina Sahl bin Hunaif at Qais bin Sad ay nakaupo doon sa siyudad ng Al-Qadisiya. Isang prusisyong libing ang dumaan sa kanilang harapan at sila ay dagling tumayo. Napag-alaman nila na ang prusisyong libing ay para sa isa sa mga mamamayan ng nabanggit na lugar, nangangahulugan na hindi nabibilang sa mga mananampalataya na nasa ilalim ng proteksiyon ng mga Muslim. Ang kanilang isinagot ay, “Isang prusisyong libing ang dumaan sa harapan ng Propeta at siya ay tumayo. Nang sabihin sa kanya na ang ataul ay sa isang Hudyo, ang kanyang anas ay, “Hindi ba ito ay sa isang nabubuhay (isang kaluluwa)?”(Sahih Bukhari, Volume 2, Book 23, Number 399)

ANG PAG-UUTOS NG ATING PROPETA (SAAS) NA HUWAG PAGMALUPITAN ANG MGA DHIMMIS [ O NON-MUSLIMS]

Sinabi ng ating Propeta (saas): “Sinuman ang mang-api sa isang dhimmi o magdagdag ng pasang-hirap sa kanya na higit sa kaya nito, ay ituturing niyang kaaway.”

ANG ATING PROPETA (SAAS) AY UNANG NAKIPAG-UGNAYAN SA MGA KRISTIYANO NANG NAHAYAG NA SA KANYA ANG PAGIGING PROPETA

... ang Propeta ni Allah ay nagbalik na puno ng Inspirasyon at pusong pumipintig, nag-uumapaw sa kaligayahan.  Kagya’t siyang nagtungo kay Khadija bint Khuwailid ... at siya ay sinamahan naman ni Khadija sa kanyang pinsang si Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza, na naging Kristiyano sa panahong bago pa isinilang ang Islam, at natuto ring sumulat sa Ebreo. Siya ay nagsulat ng Ebanghelyo sa wikang Ebreo sa patuloy na kapahintulutan ni Allah…. (Sahih Bukhari, Volume 1, Book 1, Number 3)

ANG HINDI PAGPAPAHINTULOT NG ATING PROPETA (SAAS) SA PAKIKIALAM SA RELIHIYON NG IBA

Ipinatupad ng ating Propeta (saas) ang ayat na nagsasabi ng La ikraha fee alddeeni…."Dahil sa kaganapan ng ‘Deen’ at sa mga malinaw na kapahayagan ay hindi na kinakailangan pang pilitin ang iba upang ito ay kanyang tanggapin.”(Surat al-Baqara, 256) na patungkol sa kalayaang pumili ng sariling pananampalataya, at sa taong 630  kanyang pinalabas ang kautusan sa mga kinatawan ng pinuno ng Himyar upang ipaalam sa mga ito na sila ay pawang mga Muslim:

"Ang isang Hudyo o isang Kristiyano ay legal na magkapantay ang katayuan kung sila ay kapwa mga Muslim. SINUMAN ANG MAGNAIS NA MANATILING ISANG HUDYO O ISANG KRISTIYANO, WALANG MANGHIHIMASOK SA KANILANG GAGAWING  PAGPILI. "(Ibn Hishâm, as-Sîra, II, 586)

ANG ATING PROPETA (SAAS) AY PERSONAL NA NAKIPAG-UGNAYAN SA MGA HUDYO SA LARANGAN NG KABUHAYAN

Isa sa mga kagandahang asal na kung saan naging batayan sa pakikipagrelasyon ng ating Rasulullah (saas) ay ang katapatan. Kung nakikita niya na ang kagandahang asal na ito ay nasa sa isang tao, hindi hadlang ang kaibahan ng kanyang pananampalataya sa kanyang pakikipag-ugnayang pangkabuhayan sa mga ito.  Siya pa nga ay personal na namili ng mga pagkain mula sa mga ito at tumanggap ng pautang mula sa isang Hudyo sa Medina.

Nang yumao ang ating Rasulullah (saas), ang pambayad sa pautang na tinanggap niya mula Hudyong ito ay nakalagakpa  sa isang selyadong lalagyan.

ANG PAGKALINGA NA IPINAKITA NG ATING PROPETA SA MGA HUDYO SA PANAHONG NAKUBKOB ANG HAYBAR

Kabilang mula sa mga yamang nasamsam sa pagkakasakop sa Haybar ay ilang kopya ng Torah sa mga papel na nakabilot (scrolls).Iniutos ng ating Propeta (saas) na tanggalin ang mga kasulatang ito mula sa mga nasamsam, at ipinag-utos niyang ibalik ang mga ito sa mga Hudyo.

Gayundin sa pagbagsak ng Haybar, ang mga tropang Muslim ay nagsimulang mamitas at kumain sa mga taniman ng trigo at mga hardin ng date na pag-aari ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay dumulog sa ating Propeta (saas). Kaya’t ipinag-utos ng ating Propeta (saas) na walang sinumang dapat makialam sa mga pagmamay-ari, taniman ng trigo o anumang hardin na pag-aari ng mga tao sa rehiyon.

SA KONSTITUSYON NG MADINAH, ANG ATING PROPETA (SAAS) AY NAGHAYAG NA WALANG DAPAT MANGHIMASOK SA RELIHIYON NG MGA HUDYO

Pinaghintulutan ng Propeta Muhammad (saas) ang mga Hudyo na makasali sa pagbabalangkas ng Konstitusyon ng Madinah na pinirmahan kasama ang parehong lipi ng Aws at Khazraj, dito sila ay hinayaan na magpatuloy mamuhay na hiwalay at may sariling komunidad na pangrelihiyon. Ang naging panuntunan ng pagmamalasakit ng mga Muslim at pag-unawa nila sa pananampalataya at tradisyon ng mga Hudyo ay ang artikulong ito: “ANG MGA HUDYO NG BANU AWF [MGA MINORIDAD NA HINDI MUSLIM] AY ISANG KOMUNIDAD NA KAHANAY DIN NG MGA MANANAMPALATAYA. SA MGA HUDYO ANG KANILANG RELIHIYON, AT SA MGA MUSLIM NAMAN ANG KANILANG RELIHIYON.”

Ang Kasunduan ng Madinah, na nilagdaan sa pagitan ng mga migranteng Muslim sa Makkah, ng mga katutubong Muslim ng Madinah at ng mga Hudyo sa Madinah ay isa na namang mahalagang halimbawa ng hustisya. Narito ang napapaloob sa isang artikulo ng konstitusyong ito:

"Ang mga Hudyo ng Banu 'Awf ay isang nasyon sa piling ng mga Muslim; ANG MGA HUDYO AY MAY SARILING RELIHIYON AT GAYUNDIN NAMANG MAY SARILI ANG MGA MUSLIM…”

Narito ang sinasabi sa Artikulo 16 ng nasabing tratado: “Ang mga Hudyo na sumusunod at nakikiisa sa atin ay tunay na tatanggap sa ating pagsuporta at magkakaroon ng kapantay na karapatan gaya ng sa lahat. Siya ay hindi maapi at ang kanyang kaaway ay hindi makakatanggap ng anumang tulong mula sa atin.

Ang mga kasama ng ating Propeta (saas) ay naging tapat sa artikulong ito na napaloob sa tratado, maging noong yumao na siya, ito ay patuloy na panuntunang sinunod sa pakikipag-ugnayan sa mga Berber, Budista, Brahman at iba pang tao nagmula sa ibang paniniwala.  

ANG MGA PAKIKIPAGKASUNDO NG ATING PROPETA (SAAS) SA MGA KRISTIYANO NG NAJRAN NA NAGSASAAD NG  PROTEKSYON NILA SA ILALIM NG MGA MUSLIM

Ang mga pribilehiyo na iginawad ng Propeta (saas) sa mga Ahlul Kitab sa mga settlement ng Adruh, Maqna, Khaybar, Najran, at Aqaba ay patunay lang na ang mga Muslim ay naggarantiya ng respeto at pangangalaga sa pamumuhay ng mga hindi Muslim at sa kanilang mga pagmamay-ari, ito rin ay pagkilala sa kalayaan nila sa paniniwala at pagsamba. Marapat lamang na ating mabanggit ang mga sumusunod na artikulo sa kasunduang naganap sa pagitan ng ating Propeta (nawa’y pagpalain siya ni Allah at igawad sa kanya ang kapayapaan) at ng mga Kristiyano ng Najran:

SA MGA KRISTIYANO NG NAJRAN AT SA MGA NASASAKUPANG TERITORYO, SUMASAINYO ANG PANGANGALAGA NI ALLAH, AT PANGAKO NG PROTEKSIYON NG KANYANG PROPETA, PARA SA INYONG MGA BUHAY, RELIHIYON AT PAGMAMAY-ARI – SA LAHAT NG MGA NARIRITO SA NGAYON KASAMA NA LAHAT NG LIBAN AT NASASAKUPAN NITO;

Walang obispo ang tatanggalin sa kanyang lugar na pinaglilingkuran, maging ang sinumang monghe sa kanyang monasteryo, o maging ng sinumang pari mula sa kanyang pagkapari, sila ay patuloy na mananamasa ng lahat, malaki man ito o maliit…. Sila ay hindi dapat mang-api o apihin man. Kung sinuman ang humingi ng kanyang karapatan mula sa kanila, ang hustisya ang mananaig.  Hindi ka maaapi o hahayaang mang-api ng iba.

ANG ATING PROPETA (SAAS) AY MARAMING PAKIKIPAGKASUNDONG IGINAWAD SA MGA AHLUL KITAB

Ang maraming kasunduang nagawa sa panahong ng ating Propeta (nawa’y pagpalain siya ni Allah at igawad sa kanya ang kapayapaan)  ay nagbigay sa mga mga komunidad na Hudyo at Kristiyano ng malawak na mga pribilehiyo upang mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at pamumuhay. Ang mga pribilehiyong ipinagkaloob sa mga monghe ng Monasteryong Sta. Katarina at Bundok Sinai ay mga halimbawa nito. Ang mga dokumentong ito ay naggarantiya sa mga karapatang legal, panrelihiyon at panlipunan ng mga Hudyo at Kristiyano na napasailalim sa pamamahala ng mga Muslim o yaong mga sumunod sa pamumuno ng Islam. Ang mga suliranin ay madaling nalutas dahilan sa pagbabatay na ginawa sa mga nasabing dokumento ito. Halimbawa na dito ang nasulat sa mga librong pangkasaysayan na nagbabanggit sa pagpapakita ng mga Kristiyano sa mga dokumentong naglalahad ng kanilang mga pribilehiyo kay Kalifa Umar nang sila ay naharap sa isang suliranin na siya nilang inihingi ng kalutasan sa kaniya.

2011-02-23 21:21:13

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."