Dapat na malaman ng ating mga kapatid na Kristiyano ang kahalagahan ng may lalim na pag-unawa sa mga salita…

[Our Christian brothers and sisters should also see the importance of the inward meaning]

Ang mga salita ni Allah ay bukas, maliwanag, siksik at liglig sa karunungan. Subali’t minsan ay itinatago ng ating Panginoong Makapangyarihan sa lahat sa likod ng Kanyang mga salita ang mga kapaliwanagan at mga kahulugan, at bukas ang mga ito sa interpretasyon. Upang ang mga ito ay ating maunawaan ng lubos, kinakailangan itong tingnan gamit ang liwanag ng pananampalataya sa paghahanap ng kahulugan at sikreto sa likod ng mga salitang ito ng karunungan.

Kadalasan inilalahad ng ating Makapangyarihang Panginoon ang higit na malalalim na kahulugan ng mga ito sa pamamagitan ng mga pagtutulad (similes) at talinhaga (metaphors). Halimbawa sa isang ayat sa Banal na Qur’an, Kanyang inihayag ang At hawakanninyo nang mahigpit ang lubid (Aklat) na mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha (Allâh I), at ang patnubay ng inyong Propeta, at huwag kayong gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng inyong pagkakahiwa-hiwalay....” (Surah Al ‘Imran, 103), at sa isa pang ayat, Katiyakan, ang mga walang pananampalataya, na hindi pinaniwalaan ang Aming mga katibayan at mga palatandaan na nagpapatunay hinggil sa Aking Kaisahan, at hindi nila sinunod ang Aming batas bilang pagmamataas, ay hindi bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan, para sa kanilang mga mabubuting gawa na ginawa rito sa daigdig; at ganoon din, hindi rin bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan para sa kanilang mga kaluluwa kapag sila ay namatay na, at kailanman, ang mga walang pananampalataya ay hindi maaaring makapasok ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) sa Araw na kapag sila ay binuhay nang mag-uli, maliban na lamang kung makapapasok ang kamelyo sa butas ng karayom at ito ay di-maaari.…” (Surat al-A‘raf, 40). Ang mga ayat na ito ay maaaring tingnan at pakahulugan ng ilan sa literal na kaparaanan. Subali’t sa katunayan ang parehong ayat na ito na matalinhaga ay paglalahad na puno ng karunungan, at maraming natatago pang kahulugan na kung susuriing maigi ng ating kaisipan ay mapupulutan natin ng kaban-yaman ng karunungan. Ang ating Panginoon, sa paggamit ng “lubid (Aklat) ni Allah” ay maliwanag na nagsasabi sa ating mga tao na kumapit ng mahigpit sa Kanya at sa Kanyang landas, at ang tayo’y magpursigi dito. Muli, ang ating Panginoon sa paggamit ng “hanggang ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom” ay naglalahad na ang mga nabanggit sa naturang ayat ay hindi papapasukin sa Kalangitan – maliban na lamang sa kapahintulutan ni Allah. Sadya itong napakalalim at napakagandang paraan ng pagpapahayag.  Subali’t upang atin itong higit na tamang maunawaan, kinakailangang dito ang pagninilay sa tunay na malalim nitong kahulugan.

Ang ganitong situwasyon gaya ng sa Banal na Qur’an, ay marapat na gamitin din sa Torah at sa Ebanghelyo. Isang halimbawa ng berso mula sa Ebanghelyo na kung saan kinakailangan ang malalim na interpretasyon sa isang paglalahad ng ating Panginoon ay ang sumusunod:

Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila nguni’t hindi nakakakita, at nakikinig nguni’t hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, 'Makinig man kayo nang makinig subali’t hindi ninyo mauunawaan kailanman, at tumingin man kayo nang tumingin subali’t hindi rin kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito; mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip,  at nagbalik-loob sila sa akin, at pinagaling ko sila.(Mateo 13:13-15)

Narito rin ang ilang posibleng ehemplo mula sa Torah: 

Sinabi ni Yahweh, "Kayong mga bingi, ngayon ay makinig!
At kayong mga bulag naman ay magmasid! …. Israel, napakarami mo nang nakita nguni’t walang halaga sa iyo.
Mayroon kang tainga nguni’t ano ang iyong napakinggan?
(Isaiah 42:18, 20)

Sinabi sa akin ni Yahweh, "Ezekiel, anak ng tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila nguni’t hindi nakakakita; may mga tainga ngunit hindi naman nakakarinig(Ezekiel, 12:1-2)

Ang mga matatalinhagang salitang ito sa Ebanghelyo at Torah ay hindi nagpapatungkol sa pisikal na kapansanan gaya ng pagkabulag o pagkabingi. Ang binibigyang diin dito ay ang ispirituwal na pagkabulag at ispirituwal na pagkabingi ng isang tao. Kahit na pa ang pisikal na ebidensya ng pagkakaroon ng Diyos, si Allah na Maylikha ang lahat, ay nasa sa harapan na nila’t nakikita ng kanilang mga mata, ang mga taong nabanggit  sa mga talinhagang ito ay sadyang hindi makakaunawa at makakatanggap ng katotohanan. Kinokondena ni Allah ang mga ganitong klase ng tao na bulag at bingi sa ispirituwal na kalalagayan. 

Kung magiging literal na lamang ang pagpapakahulugan sa nabanggit na pagkabulag o pagkabingi, ito ay magbubukas  sa mga maling interpretasyon. At upang maiwasan na lang ang pagkakaroon ng kaguluhan dahil sa mga ganitong maling interpretasyon, napakahalaga na magnilay-nilay sa mga tunay at malalalim na kahulugan nito. Dahil si Allah, sa likod ng mga matatalinhagang kahulugang ito, ay nagnanais na magparating sa tao ng mga dakila at importantanteng mensahe, mga natatagong sikreto na siyang susi ng tao patungo sa tama at matuwid na daan.
 


 

Ang mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng paggamit ng salitang “anak” sa Ebanghelyo ay marapat na pagnilayan.

Una at higit sa lahat, dapat na maipabatid na ang kakulangan ng pag-unawa sa tunay na kahulugan sa likod ng mga matatalinhagang salita ay naeenkwentro hindi lamang sa Islam kundi maging sa Judaismo at Kristiyanismo. Kung kaya’t hindi dapat na ikonsidera na ito ay isang pangyayari na limitado lamang sa mga Kristiyano. Datapuwa’t ang paksa natin ngayon ay patungkol lamang sa aspetong Kristiyano gaya ng naisasalarawan.

Ang kakanyahang makaunawa sa tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang ito ng ating Panginoon ay tunay na napakahalaga, lalo na kung ang pag-uusapan natin ay ang mga malulubhang kamalian na nakasadlakan ng ating mga kapatid na Kristiyano, mapababae man o mapalalaki. Namumukod dito ang matagal na nilang paniniwala at lubhang lumaganap na sa loob ng napakaraming taon na ang Propeta Hesus (as) ay anak ni Alllah (Buong katiyakang si Allah ay higit pa riyan), ito ay sadyang napakamapanganib na maling interpretasyon na nangyari at namamayani dahil na nga sa kakulangan ng tamang pagkakaunawa. Ang ekspresyong “anak ng Diyos (Allah)” sa Ebanghelyo ay nalagyan ng literal na pakahulugan ng wala man lang tunay na malalim na pag-iisip at pagsusuri patungkol sa paghahanap ng kahulugan nito.

Ang katotohanan dito, ang paggamit ng salitang “anak” ay ekspresyon lamang ng ispirituwal na pagiging malapit kay Allah, ng pagmamahal, ng natatanging paghirang, at ng pagkakaibigan. Ito ay sadyang malalim na ekspresyon na ginamit ni Allah sa Kanyang mga alipin na Kanyang pinakamamahal at namumukod-tanging pinili mula sa ating lahat na mga nilalang.

Ang espesyal na ekspresyong ito ay siya ring paraan ng paglalarawan na ginamit sa Torah (Salmo 2: 7-12). Dahil sa ang ilang mga Kristiyano ay nagpapakahulugan ng literal sa salitang “anak” ayon na rin daw sa Torah, ito rin ang kanilang binabanggit na basehan (reference) sa maling paniniwala na ang Propeta Hesus (as) ay “anak ni Allah” (Buong katiyakang si Allah ay higit pa riyan). Subali’t dapat nating mabatid na maging ang mga Hudyo ay nakakaalam sa tunay at mas malalim na kahulugan ng mga ekspresyong ito sa Torah. Binigyan nila ang mga ekspresyong ito ng interpretasyon at nagnilay sa mas malalim na kahulugan ng mga ito, at nakaunawa na si Allah ay nagbigay-diin lamang dito ng Kanyang natatanging pagmamahal, pangangalaga at pagiging malapit sa Kanyang mga piling alipin. Kung kaya, ang mga Hudyo ay tumutuligsa sa komentaryo mula sa ilang Kristiyano patungkol sa mga salita sa Torah na nagamitan ng literal na paglalagay ng kahulugan at lubhang lumayo na sa tunay na dapat na kahulugan ng mga ito.

Ang ating mga kapatid na Kristiyano ay marapat na maunawaan na ang nakasanayang katawagan na “anak ni Allah” ay hindi dapat tingnan sa  isang pisikal na pakahulugan lamang (Buong katiyakang si Allah ay higit pa riyan), bagkus ang dapat nilang malaman ay ang ito ay pagbibigay-diin lamang sa pagkakaroon ng ispirituwal na pagiging malapit kay Allah. Sa ganitong mas malalim na pananaw sa ekspresyong ito, kanilang higit na matatanto o mararating ang isang kakaiba at mas may-lalim na pagkakaunawa sa ganitong paraan ng katawagan.
 

Ang kredo ng Trinidad ay ang pinakamalaking at malubhang panganib na naipataw sa Kristiyanismo at ito rin ang pinakamalaking paninira na naibato sa Propeta Hesus (as).

Hango sa isang Panayam kay G. Adnan Oktar sa TV Kayseri at Kanal 35 (Enero 10, 2010)

 

Ang paniniwala na ang pagbabalik ng Propeta Hesus (as) sa Wakas ng Panahon ay magaganap sa himpapawid o sa gitna ng kaulapan na siyang masasaksihan saanman ay nagmula sa kakulangan ng sapat na pagkakaunawa sa higit na malalim na kahulugan nito.


Ang Propeta Hesus (as), sa kapahintulutan ni Allah, ay muling babalik sa Wakas ng Panahon at dala niya ang kapayapaan at kaligtasan para sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ito ay isang napakagandang balita na nalalahad din sa Banal na Qur’an. Subali’t ang Propeta Hesus (as) ay pababalikin muli sa daigdig sa Wakas ng Panahon  hindi bilang resulta ng mga ekstraordinaryong pangyayari na masasaksihan daw ng mga tao gaya ng ipinapalagay ng maraming Kristiyano at maging ng ilang mga Muslim. Ang Propeta Hesus (as) ay pabababain muli sa mundo mula sa Presensiya ni Allah, at maging siya mismo ay hindi makakaalam kung sino siya.  Sa simula, ang isang maliit na grupo ng mga Kristiyano ay mananalig sa kanya at siyang magpoprotekta sa kanya. Sa simula ay palihim niyang isasagawa ang kanyang mga aktibidades at na kalaunan, ito ay mapupuna na rin ng buong sandaigdigan. Ang pananalig ng mga tao sa kanya at ang pagbabalik sa pananampalataya kay Allah ay tiyak na magaganap sa loob ng ilang panahon lamang.

Ang muling pagbabalik ni Propeta Hesus (as) sa Wakas ng Panahon ay isang napakagandang balita na binabanggit din sa Ebanghelyo at siyang inaasam ng mga Kristiyano. Subali’t ang mga kapatid nating mga Kristiyano, mapalalaki man o mapababae, bunsod ng mga mali at literal na interpretasyon sa mga nalalahad sa Ebanghelyo, ay nahuhulog sa mga pawang maling inaasahan na mangyayari. Halimbawa, ang maraming Kristiyano ay naniniwala na ang pagbabalik ng Propeta Hesus (as) ay magaganap sa gitna ng alapaap, makikita daw natin siya sa mga kaulapan, at ito ay masasaksihan ng lahat ng tao bilang resulta daw ng mga ekstraordinaryong mga pangyayari. Ang ganitong paniniwala ay ibinase lamang nila sa ilang pahina mula sa Ebanghelyo:

“Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat….” (Pahayag 1:7)

Pagkatapos, makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. (Mateo 24:30; Marcos 13:26)

Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap!(Mateo 26:64; Marcos 14:62)

Sa panahong iyon, makikita nila ang Anak ng Taong dumarating na nasa alapaap, at may kapangyarihan at dakilang karangalan.”(Lucas 21:27)

Sapagkat darating ang Anak ng Tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran.” (Mateo 24:27)

Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap.” (Lucas 17:24)

Ang dahilan kung bakit idinaan sa paggamit ng mga talinhaga ang patungkol sa muling pagbabalik ni Propeta Hesus (as) ay upang mabigyan ng higit na tamang atensiyon kung gaano magiging kadakila ang nalalapit na pangyayaring ito.  Dagdag pa rito, ang kanyang pagdating na sinasabing masasaksihan ng lahat na kagaya ng ”parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran,” ay maaaring ring mangahulugan na ito ay isang senyales na siya ay makikita sa telebisyon. Ang maamo at magandang mukha ng ating Propeta Hesus (as) na siyang makikita ng lahat ng tao ay maaaring pagsasalarawan din sa talinhagang ito.

Gayundin naman, kung ang mga katagang ito ay kukunin natin sa literal na kahulugan nito, lahat tayo ay magiging puspos na ng kaalaman ukol sa Propeta Hesus (as), na siyang darating mula sa kaulapan, at sa ganitong kalaking milagro, lahat ng tao ay walang dudang magkakaroon at manunumbalik sa pananampalataya, at hindi na kakailanganin pa ang mga pagsusubok. Subali’t gaya ng nasulat sa Ebanghelyo, isinalarawan doon ang pagkakaroon ng panahon ng pagpupunyagi (struggles) sa pagitan ni Propeta Hesus (as) at ng tinaguriang antichrist. Kung sabihin nating tunay nga na magaganap ang pagbaba ni Propeta Hesus (as) mula sa alapaap na siyang masasaksihan naman ng lahat at siya ring magiging hudyat sa panunumbalik ng lahat sa pananampalataya, maliwanag na walang magiging situwasyon o kondisyon na nangangailangan pa ng pagpupunyagi ng Propeta Hesus (as). Maliwanag na upang maganap ang pagpupunyagi ng Propeta Hesus (as) laban sa antichrist, dapat lamang na hindi muna siya makilala ninuman sa kanyang pagbabalik. Dapat din nating bigyan-diin na ang mga pagsusubok sa ating mundo ay patuloy na nagaganap, at walang pangyayari na nagaganap ng walang kadahilanan, dito makikita na ang tao ay may layang mamuhay ng ayon sa kanyang sariling pag-iisip (freewill), kung wala ang mga ganitong kondisyones wala rin ang kalayaan ng tao. At ito ay taliwas sa hustisya ni Allah at maging sa Kanyang batas sa paglalang sa mundo at tao. Kagaya ng walang anumang pangyayari na nag-alis sa malayang pag-iisip ng tao sa panahon ng lahat ng mga nakalipas na propeta, gayun din naman ang magaganap sa panahon ng pagbabalik ni Propeta Hesus (as). Kagya’t ang sinasabing pagkakaroon ng isang malaki at ekstraordinaryong kaganapan na siyang mamamalas ng lahat sa isang iglap ay lubhang labas sa limitasyon ng ating isipan at hindi posible kung rason ang pagbabatayan. Dito, sa katotohanan lang, kinakailangang mabuti ang malalim na pagsusuri ng mga nahayag na salita.

At sa mga salitang ito, tayo ay pinapaalalahanan ni Allah na ang pagbabalik sa mundo ni Propeta Hesus (as) ay isang dakila at puspos ng biyayang kaganapan, malalaman din ng lahat ang kanyang pagdating, at sa kanyang pagdating na ito ang mga tao ay magkakaroon ng kaliwanagan at tutungo sa pagiging matuwid. Ang kaalaman na ang presensiya niya sa mundo ay buhay at namamayani ay magdudulot ng kaliwanagan at pagdiriwang. Sa ganitong kadahilanan kaya ikinumpara ni Allah ang pagbabalik ni Propeta Hesus (as) sa isang kidlat.

Pagtatapos

Tunay na mahalaga ang pagkakaroon ng may mas higit na lalim na pag-unawa sa mga matatalinhagang salita ni Allah, dahil dito agad nating mararating ang tunay at busilak na kahulugan at karunugan sa likod ng Kanyang mga mensahe. Ang pagkabigo na magawa ito ay makapagdadala lamang sa tao sa sadyang malala at mapanganib na mga maling paniniwala.  Narito ang isinaad ni Allah sa Banal na Qur’an, “O kayong mga naniwala sa Allâh (I) at sumunod sa Kanyang Sugo, kung kayo ay natatakot sa Allâh (I) sa pamamagitan ng pagsagawa ng Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal…”(Surat al-Anfal, 29), nagsasaad lamang ito ng kakanyahan ng tao mamili sa pagitan ng tama at mali. Kagya’t ang sinumang tumatalima sa pagsunod kay Allah at mayroon takot sa Kanya na siyang marapat ay mayroong biyaya na makakita sa katotohanan, at ang makatagpo sa malalim na kahulugan sa likod ng mga salita ni Allah, at ang makapamuhay ng naaayon sa kanilang konsensiya. Ang ating mga matapat na mga kapatid na Kristiyano ay marapat na pagnilayan ang mga salitang ito ng karungan mula sa Ebanghelyo, kaparehong mga salitang na may pagkakasundo sa nasusulat sa Banal na Qur’an. Kung kanilang gagamitan ng konsensiya, buong katiyakan nilang makikita ang tunay at malalim na mga kahulugan ng mga ito doon, InshaAllah…

 


 


2010-12-18 15:57:40

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."