ANG PANINIWALANG KRISTIYANO NA ANG PROPETA HESUS (SAS) AY ANAK NG ALLAH O NG DIYOS (SI ALLAH AY HIGIT PA RIYAN), AY ISANG NAPAKALAKING KAMALIAN – (2)

Ang salitang “anak” sa Kristiyanismo ay ginagamit na may pakahulugan ng pagiging alipin ng Diyos (Allah), gaya ng sa Torah at Banal na Qur’an. Tunay na ang Propeta Hesus (sas) ay mahal na alipin ni Allah, subali’t siya pa rin ay tao lamang, na kumain nang nakaramdam ng gutom, uminom ng tubig nang nauhaw, nagpahinga nang mapagod, na natulog rin at may mga pangangailangan, gaya rin ng lahat na mga nilikha. Ito ay isang katotohanang na ipinahayag sa maraming pahina sa Ebanghelyo. (Mababasa ang tungkol sa mga katangian sa pagkatao ng ating Propeta Hesus (sas) sa Ebanghelyo at kung papaano siya bilang Mensahero ng nagdala ng rebelasyon ni Allah,  i-click lang dito). At gayundin naman, inihayag rin ni Allah sa Banal na Qur’an na si Propeta Hesus (sas) ay isang nilalang na tao lamang, na dumaan din sa pagsubok at mayroong ding mga pangangailangan na kagaya ng lahat sa atin:


“Si ‘Al-Masih’ (ang Messiah – Kristo Hesus) na anak ni Maryam (Maria) ay hindi hihigit sa pagiging Sugo, at maraming mga Sugo ang nauna kaysa sa kanya. At ang kanyang ina ay naniwala nang may ganap na pagtitiwala, at silang dalawa ay katulad ng sinumang tao na nangangailangan ng pagkain, at hindi kailanman maaaring maging ‘ilâh’ (diyos na sinasamba) ang sinumang nangangailangan ng pagkain para mabuhay. Na kung gayon, pagmasdan mo, O Muhammad (saas), ang katayuan nila na mga walang pananampalataya.”  (Surat al-Ma’ida, 75)
 

Ang mga debotong Kristiyano ay nararapat na kumilos ng buong katapatan ukol sa paksang ito, at mapagtanto na ang paglalagay ng wangis ng kabanalan ng Diyos sa isang tao ay siyang paglabag sa batas mismo ni Allah, sa Kristiyanismong dinala mismo ng Propeta Hesus (sas) at sa mga kapahayagan sa mga Ebanghelyo at sa Torah, kasama na dito ang sa matuwid na rason at lohika. Dapat nilang matanggap ang posibilidad na ang ganitong paniniwala, na idinagdag na lang ilang daan taon matapos ang tunay at puro na mga Ebanghelyo, ay makapagbibigay ng seryosong panganib at nararapat ng pag-isipan muli ito ng malalim. Ano ang mga posibleng kahulugan o gamit sa paglalagay ng mga katangian ng nag-iisang Diyos sa isang tao lamang at ang ituring pa ito bilang Diyos? Walang pangangailangang ganito si Allah (Si Allah na Pinakamakapangyarihan sa lahat ay higit pa riyan ng buong katiyakan). Ang ganitong ideya ay: NAGPAPAKITA LAMANG NG KABIGUANG IPAGSAALANG-ALANG ANG TUNAY NA LAKAS AT KADAKILAAN NI ALLAH.

At higit pa sa dito, ang mga Kristiyano ay dapat na hindi tanggapin ang ideya na ang Makapangyarihang Diyos (Allah) ay nagpakita sa mundo sa anyo ng isang tao. Ito ay kawalan ng paggalang sa kaluwalhatian ng Pınakamakapangyarihang Diyos (Allah). Ang kapangyarihan, kadakilaan, kaluwalhatian, kalakasan at walang hangganang kakayahan na nagmumula kay Allah ay biyaya sa mga Kristiyano. Ano ngayon ang mas mabuti, ang maniwala sa isang Pinakamakapangyarihang Diyos (Allah) o ang magturing na Diyos sa isang tao na gaya natin ay natutulog, kumakain at mayroon ding mga pangangailangan?    Siempre, ang lahat ng Kristiyano ay agad na nakakakita ng kasagutan para dito. Hindi na kailangan pa ni Allah na magpakita sa Mundo bilang isang mortal para lamang na maihayag ang kanyang Banal na Presensiya sa mga tao. (Si Allah ay higit pa riyan ng buong katiyakan.) Ang mga kapatid nating mga Kristiyano ay nararapat na tingnan ang mga Ebanghelyo ng may makatuwirang pag-iisip at ang suriin ang lahat ng mga bagay na ito sa isang kaparaang naaayon sa kaluwalhatian ng Diyos (Allah).
 

Ang katotohanang ang Propeta Hesus (sas) ay may mga katangian ng tao, ay hindi nangangahulugan dahilan na upang mabawasan ang kanyang kahalagahan bilang isang propeta. Si Jesus (sas) ay bagkus binibigyan ng malaking pagpapahalaga at isang napakabanal na Propeta ni Allah. Gaya ng iba pang mga propeta, taglay niya ang pinakamahalaga at pinakabanal na lugar sa Paningin ng Allah. Siya ay kaibigan ng Diyos (Allah), isang dakilang propeta.
 

Ang mahalaga ay ang maniwala kay Allah – ang ating Nag-iisa at Tanging Lumikha. Ang nais ng Allah ay ang manalig tayo sa Kanya at ang magsilbi sa Kanya, ng hindi sumasamba sa ibang diyos-diyosan (idolatry). Walang pangangailangan na gawin ni Allah ang pagpapakita sa Mundo sa anyo ng isang tao para lamang ang mga tao ay sumunod sa Kanya. Kung ang ating mga kapatid na Kristiyano ay magnanais na harapin ang paksa na ito ng may busilak, matapat na perspektibo, marapat na itanong nila ito sa kanilang mga sarili: Ano ang mawawala kay Allah, mula sa Kanyang mga katangian, kung hindi Niya ipapakita o ipararamdam ang Kanyang Presensiya sa kaanyuan ng Propeta Hesus (sas)? (Si Allah ay higit pa riyan ng buong katiyakan) Ang hindi pagpapakita o pagpaparamdam ng Kanyang Presensiya sa isang tao ay hindi makakabawas ng anupaman sa Kanyang mga katangian, kadakilaan at kagandahan. Bagkus, ito pa nga ay higit pang magpapatingkad sa Kanyang kagandahan at higit pang magpapakita ng Kanyang kadakilaan at nang mabigyan ng tamang pagkilala. Papaano ko matatanggap o mararamdaman ang mga dakilang katangian ni Allah kung ang Kanyang Banal na Presensiya ay malalagay lamang sa isang mortal, mahina at may pangangailangan, natutulog, kumakain? Siempre, hindi. 
 

Ang sagot ng ilang Kristiyano patungkol dito ay ang ipinakita Ni Allah ang Kanyang Sarili bilang Diyos sa anyong tao (nawa’y huwag itong itulot ni Allah) bilang paraan daw para sa mga tao na maabot Siya, ang mas malapit sa Kanya, at ang makapanalangin sa Kanya. Subali’t ang mga ito nga ay bunsod ng kabiguan para tumpak nating mabigyang pagpapahalaga ang kadakilaan at kalakasan ni Allah. Hindi na kailangan pa ng Makapangyarihang Allah ng mga instrumento para lang Siya ay maabot ng tao. ....at Kami ay mas malapit sa kanya (sa pamamagitan ng ganap na kaalaman) kaysa sa kanyang ugat sa leeg (na itong ugat na ito sa leeg ay karugtong ng puso).“ (Surah Qaf, 16). Ito rin ay binigyan kaliwanagan ni Allah sa Ebanghelyo:
 

Huwag nga kayong magsigaya sa kanila: sapagka't talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kaniya. (Mateo 6:8)
 

At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan.  (Ebreo 4:13)
 

Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. (Lukas 8:17)
 

Alam ng Makapangyarihang Allah ang lahat-lahat ng nasa sa loob natin,  lahat ng natatago sa kaloob-looban natin. Si Allah ay ang tunay na nakababatid ng mga bagay-bagay na ipinakalilihim natin. Nakikita Niya at nadirinig Niya ang lahat ng laman ng ating isipan, mga intensiyon at mga hinahangad sa bawa’t isa sa mga pagkakataong yaon. Walang nalilihim Kay Allah. Ito ay ipinahayag ni Allah sa Banal na Qur’an, "... at batid Ko rin ang lahat ng inyong mga inihahayag at inililihim.” (Surat al-Baqara, 33) Ang katotohanang ito ay malinaw na inihayag rin ni Allah sa Ebanghelyo:

Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;  At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. (Mga Taga-Colosas 1:16-17)

Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.  (Mateo 6:6)

Hindi baga ipinagbibili ang limang maya sa dalawang beles? at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Dios. Datapuwa't maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mangatakot: kayo'y lalong mahalaga kay sa maraming maya. (Lukas 12:6-7)

Kung kaya, sapat na ang ikaw ay manalangin ng may buong sinseridad upang makausap mo ang Diyos (Allah). Kahit saan ka man naroroon, madirinig ka ni Allah, makikita ka Niya at sasagutin ang iyong dasal sa paraang batid Niyang makabubuti sa iyo. Nasasakupan ni Allah ang lahat ng mga bagay at lugar. Siya ay kasa-kasama natin sa lahat ng pagkakataon. Kagya’t ang kinikuwestiyon nating pagpapahayag ng mga Kristiyano na – ang Diyos (Allah) ay nasa langit, nawa’y huwag Niya itong itulot, at ang Si Allah ay nagpakita ng Kanyang Sarili sa kaanyuan ng Propeta Hesus (sas) upang malapit lamang sa mga tao – ay isang malubhang kamalian nag-uugat sa kabiguan nating bigyang tunay na pagpapahalaga ang Kanyang Kapangyarihan.

Mayroon tayong Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay at may hawak ng kapangyarihan sa lahat ng bagay at lugar. At sa kagustuhan ni Allah, ang pagbabalik sa Mundo ng Propeta Hesus (sas) ay nalalapit na. Ang Propeta Hesus (sas) ay babalik sa mundo at lahat ng Kristiyano ay magmamahal sa kanya at yayakap sa kanya.  Kaya ano pa ang pangangailangan para sa mga kaduda-dudang pagpapahayag na ito kung nasa mga Kristiyano na ang lahat ng pabor?  Ano ba ang maidudulot  pa sa Kristiyanismo ng paglalarawan sa Diyos (Allah) na nilalang sa isang tao? Sa katotohanan, naririto ang pahayag ni Allah ayon sa Banal na Qur’an ukol sa paglalarawang ito sa Kanya, “Na halos mawarak ang mga kalangitan dahil sa napakasidhing kalapastanganang ito, at ang kalupaan ay magkabiyak-biyak, at gumuho nang lubusan ang mga kabundukan dahil sa galit ng mga ito...” (Surah Maryam, 90)

Marapat lamang na tingnan ng mga Kristiyano ang bagay na ito sa matuwid na pag-iisip at ang nang sila ay magsimula ng konsepto ng relihiyon na siyang nababagay sa walang hanggang kapangyarihan ni Allah. Marapat na makita nila na inbalido o walang silbi ang mga ideya na labas ng purong Ebanghelyo, na ang totoo ay ipinatupad lamang sa mga lipunan ng may pamimilit at panggigipit at hindi naaayon sa kaluwalhatian ni Allah. Hindi kailangan ni Allah ng isang anak o ang gumawa pa ng isang instrumento upang makausap Siya ng mga tao. (Si Allah ay higit pa riyan ng buong katiyakan). Si Allah ay nakatayo sa pagitan lamang ng tao at ng kanyang puso, at Siya ay mas malapit pa sa ugat sa kanyang leeg (jugular vein). Ang Diyos (Si Allah) ay nasa langit, nasa mundo, kung saanman ang buhay ng tao ay naroroon. Ang mga tunay na sinserong Kristiyano ay marapat na magbigay ng tumpak na pagpapahalaga sa kaluwalhatian ni Allah at ang mabatid na walang kapahintulutan ni Allah ang mga konseptong labas sa lohika at hindi na kinakailangan pa.


2010-11-14 04:21:19

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."