KUNG ANG MGA AKTIBIDADES SA SISTEMA NG DAJJAL AY PINAG-UUSAPAN NA SA ARAW-ARAW, HINDI KATANGGAP-TANGGAP NA IPAISANTABI NA LANG ANG UKOL SA SISTEMA NG MAHDI.

Sang-ayon na rin sa mga nailahad sa mga hadith, ang muling pagbabalik ng Propeta Hesus (as), ang pagpapakita ng Hazrat Mahdi (as) at ang pagdating ng dajjal ay pawang magaganap sa iisang panahon.

Ang mga taong Hijri 1400s ay panahon ng Hazrat Mahdi (as). Sinabi ng ating Propeta (saas) na ang Hazrat Mahdi (as) ay magsisimula ng kanyang gawain sa taong Hijri 1400. At ang dajjal, na siyang negatibong kapangyarihan na lalaban sa sistema ng Mahdi ay magsisimula rin ng kanyang kampanya sa parehong taon ng Hijri 1400:

Mga natatanging pangyayari ang sadyang nagaganap sa simula ng bawa’t siglo mula pa nang nalikha ang daigdig.  SA PASIMULA NG ISANG SIGLO [Hijri 1400] ANG DAJJAL AY SUSULPOT AT si Hesus (as), anak ni Maryam ay babalik sa mundo upang sugpuin ito.  (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 90)


Ang sistema ng dajjal at ng Mahdi ay naririto na sa kasalukuyang panahon, ang isa ay aktibo bilang isang negatibong puwersa habang ang isa ay bilang positibong puwersa naman. Dahil dito, napakahalaga na ang kapwa nagaganap na mga sistema ng dajjal at Mahdi ay ilagay sa ating mga agenda. Ang mga kaguluhan, paglalabanan, anarkiya at mga pananakot saanmang panig ng mundo ay patunay na ang sistema ng dajjal ay ang siyang namamayani na. Ang mga aktibidades at gawa ng sistema ng dajjal ay nalalarawan araw-araw sa mga pahayagan at sa telebisyon. Hindi na lingid sa kaalaman ng lahat ang mga malulupit na gawain sa ilalim ng sistemang dajjal na sadyang nagdadala ng pasakit sa araw-araw at kasama na ang pagpapahirap na likha nito. Lubhang napakahalaga na habang ang propaganda para sa aktibidades ng negatibong puwersang ito ay nagagawa sa bawa’t araw, ang mga aktibidades naman ng positibong puwersa, ang sistema ng Mahdi, ay mailarawan din kaalinsabay nito. Hindi katanggap-tanggap na hindi banggitin o pag-usapan ang sistema ng Mahdi habang ang sistema ng  dajjal ay aktibo at nagaganap sa araw-araw. Hindi katanggap-tanggap na sabihin ang “Ayokong madinig ang sistema ng Mahdi, walang dapat pag-usapan ukol diyan.” Ito ay katumbas sa pagsasabing “Hayaan na nating ang kalupitan at pagmamalabis sa sistema ng dajjal ay magpatuloy, wala tayong pakialaman dito.” Ito’y katumbas din sa pagsasabing, “Hayaang dumanak ang dugong Muslim, hayaan na ang pananakot ay lalong mamayani, hayaan na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan ay magkamatayan, hayaan na ang mga kaguluhan ay maganap, wala tayong pakialam sa mga ito.” Habang tumitindi ang sistema ng dajjal, marapat na lalo pang palakasin din ang sistema ng Mahdi sa ating mga agenda. Ang sistema ng dajjal ay lumalakas na, sa ganitong pangyayari, dapat na masabayan ito ng mas malakas na sistema ng Mahdi.

Walang Ibang Hinihikayat ang Dajjal Kundi Anarkiya at Takot

Ang pagtaas ng mga insidente ng karahasan sa mundo, mga torture, anarkiya, digmaan, kaguluhan, pagpatay, mapang-aping sistema, mga organisadong pananakot maging yaong galing sa sariling mga gobyerno – lahat ng ito ay nagpapakita lamang na ang dajjal ay naririto na, nagtatrabaho at nagdidikta sa mga korupsyong ito. Ang dajjal ay hayagan ng nagpapamalas ng kayang lakas at kapangyarihan, at tuloy-tuloy lang sa kanyang gawain, sa araw man o gabi. Hindi katanggap-tanggap na hindi pag-ukulang pansin ang puwersang siyang lalaban naman sa dajjal, ang sistema ng Mahdi, na siya mismong may kapangyarihang magbigay-wakas dito, ito ay habang ang sistema ng dajjal ay aktibo, nag-eenganyo ng pagdanak ng dugo sa lahat ng panig ng mundo, at naglalagay ng ambang pananakot sa Turkey. Sa ating agenda, marapat na panatilihin ang sistema ng Mahdi na siyang tatapat sa sistemang dajjal.

Nahahayag sa mga hadith ang paglaganap ng patayan at kaguluhan, kung papaanong yayanigin nito ang mundo, habang ang sistema ng dajjal ay nagtatrabaho’t lumalaganap:

(Sa panahong ito) Lalaganap ang matinding KORUPSYON, KAGULUHAN AT REBELYON, ang mga tao ay MAGPAPATAYAN. Marami ang kikitil sa sarili nilang mga buhay at ang mundo ay mapupuno ng pighati. Ang isinumpang dajjal ay magpapakita sa panahong ito ng kaguluhan… (Ash-Sharani, Mukhtasar Tazkirah al-Qurtubi, p. 482)


Ang sistema ng dajjal ang siyang kadahilanan ng:
Pagsasalin sa ibang wika ng mga clippings:


 
-    Mga balita ukol sa gawain ng mga terorista na nagmumula sa iba’t ibang panig ng bansa araw-araw,
-    Mga pag-atake sa mga istasyon ng pulis,
-    Pagsabog sa mga minahan,
-    Pag-atake sa mga behikulo ng military at pulis,
-    Kaguluhan sa pagitan ng magkakaibang mga grupo,


•    Isa na namang istayon ng pulis ang tinarget
•    Lahat tayo ay Mehmet
•    Tensyon dahil sa tatlong namartir sa hatay
•    Isang mapanganib na paglaganap
•    Isa na naman bumagsak na biktima sa minahan sa dağlıca...
•    Patuloy ang paglaganap ng sunog

 

 

-    Ang krisis sa ekonomiya,
-    Ang hindi pagsama sa Turkey ng EU,
-    Mga pag-aaklas,
-    Mga balita ukol sa mga patayan, na mababasa sa mga pahayagan,
-    Mga pamilyang nagto-torture sa sariling mga anak,
-    Mga taong pumapatay sa sariling mga magulang,
-    Pagtaas ng insidente ng suicide,
-    Pagtaas sa insidente ng nakawan, pang-iisnatch at pananambang,


•    Isang 11-taong-gulang na estudyante inatake sa eskuwelahan gamit ang baril
•    Ang krisis ay magdadala ng malaking salanta sa daigdig
•    Hinugot niya ang mga kuko sa isang 4-na-taong gulang na bata
•    Ang pandaigdigang krisis sa pananalapi ay isang babala mula sa langit
•    Dumarami na ang mga grupo ng kawatan sa maraming lugar
•    Ang mundo ay nababalot ng takot
•    Pinatay niya ang sariling anak upang matakasan ang pagbabayad ng suporta dito

 

-    Ang pananakop sa mga bansang Muslim,
-    Ang pag-torture sa mga Muslim,
-    Ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan at pambobomba sa mga eskuwelahan, mga klinikang paanakan at mga ospital,
-    Ang laganap na pagdanak ng dugo ng mga Muslim sa Iraq, Afghanistan, Palestina, East Turkestan, Chechnya, Burma at Pattani,


•    Ang mapanikil na gawain ng mga tropang Bulgaria sa mamamayan ng Afghanistan
•    Ang malawakang pagpatay sa Palestina
•    Ang pagmasaker ng gobyernong Tsino sa 5,000 katao sa East Turkestan
•    Ang pagpatay sa 87 libong Chechen
•    Ang pagtangis ng Iraq
•    Nahaharap ang mga Iraqis sa kahirapan at gutom
•    Una, pag-torture, ngayon, pagpatay na –Iraq: Panibagong salita sa kahayupan
•    Nagliliyab ang Baghdad

 

-    Ang panggigipit sa mga debotong Kristiyano at Hudyo,
-    Ang paggawa ng gulo sa pagitan ng mananampalataya sa iisang Diyos na si Allah
-    At
-    Ang mga pagpaparusa na nagdulot ng pasakit at paghihirap.


•    Ang pagtaas ng pagtuligsa sa mga Muslim
•    Ang panggigipit ng Myanmar sa mga Kristiyano

 
 Basahin natin ang ilan sa mga hadith na naghahayag sa mangyayaring paghahasik ng lagim ng dajjal, sa pagdanak ng dugo na sanhi niya, at sa iba pa niyang pagpapahirap na gagawin:

Sa panahon na kung saan ang daigdig ay nakakaranas ng masidhing kalituhan at kaguluhan, kung saan ang patayan at kahirapan ay lumalaganap…kung kailan ang mga daan ay isa-isang napuputol, at kung saan walang habas ang pag-atake ng tao sa kanyang kapwa… (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 454)

 

Sinabi niya: “Ang Araw ng Paghuhukom ay nalalapit, kapag ang mga mabuting gawa ay tila mahirap nang makita, kapag ang tao ay umabot na sa sukdulan ng kadamutan at kagahaman, at doon darating ang malaking at kahindik-hindik na kaguluhan.”
At ang mga kasama ay nagtanong, “Ano ang magiging kaguluhang yaon?”
“Ang pagpapatayan, ang pagpapatayan!” siyang anas ng Propeta (saas). (Bukhari, Vol. 13, p. 6023)


Sa banal na Qur’an, inihayag ng Allah ang pagkakaroon ng mga taong sadyang maghahasik ng kalituhan at manggugulo sa katiwasayan, na siyang magbabalak ng kasamaan at patuloy na manunudyo upang magkaroon ng mga digmaan. Sa isang ayat, narito ang nasusulat:

...at sa tuwing sila ay magpapakana laban sa mga Muslim sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ‘Fitnah’ (paninira) at pagsisiklab ng apoy ng paglalaban-laban ay ibinabalik ito sa kanila ng Allâh (I), at pinagwawatak-watak sila; at magpapatuloy ang mga Hudyo sa paggawa ng mga paglabag sa Allâh (I) na magdudulot ng mga katiwalian at pagkasira sa ibabaw ng kalupaan. At ang Allâh (I), hindi Niya naiibigan ang mga gumagawa ng kasamaan.
 (Surat Al-Ma’ida, 64)


 Ang dajjal ang magiging pangunahing tagasulong ng ganitong imoralidad. Gagamit siya ng dahas, paninindak at anarkiya bilang kasangkapan sa panggigipit upang sa gayon ay makamit niya ang higit na layuning makapagpadanak ng dugo. Sa iba pang hadith, nasusulat na ang patayan ay lalaganap sa Katapusan ng Panahon, ang mga digmaang gawa ng dajjal ay siyang magwawasak sa lahat ng lugar sa mundo:

Walang anumang lugar na hindi ipasusuyod ng dajjal sa kanyang mga kampon.... (Muslim, Vol. 8, p. 500)


Ang mga taktika ng dajjal sa pagpapalaganap ng anarkiya at pananakot….

Sa kanyang mga sulat, ipinaliwanag ni Bediuzzaman Said Nursi kung papaano ang mga gagawing taktika ng dajjal sa pagpapalaganap ng anarkiya at pananakot. Narito ang kanyang sinabi patungkol dito:

Ang dajjal ay siyang maghahanda ng daan para sa ANARKIYA at maging yaong para sa Gog at Magog sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng elemento ng pagkakaugnayan na siyang bumubuo sa panlipunang aspeto ng buhay ng mga Kristiyano, ito ay sa paraan ng indoktrinasyon ni satanas at pagtatatuwa sa mga mabubuting aral ng Kristiyanismo…Sa pagsusulong na rin na maipawalang-saysay ang mga  busilak na bahagi ng mga batas ni Muhammad (mga batayang moral sa Banal na Qur’an na siyang ibinahagi ng Propeta Muhammad (saas)) gamit ang mga makamundong pagnanasa at mapang-alipin na panlilinlang, siya ay magsusulong na burahin ang anumang maniningning na tanikala na siyang nagbubuo sa atin gaya ng respeto at pagmamalasakit sa isa’t-isa, at ilalagak ang tao sa awa na lang ng isang walang saysay at lango sa lahat ng mga makamundong ligaya na lamang; MAKAPAGDUDULOT SIYA NG MATINDING ANARKIYA SA PAMAMAGITAN NG PAGBUO NG ISANG PUWERSAHAN AT MAPANIIL NA PANANAW NA MAGTATAGO SA WANGIS NG “KALAYAAN” na siyang magbibigay laya sa tao upang atakihin ang isa’t-isa sa layuning  maabot ang kani-kanilang makasariling hangaring makalupa,  AT SA PANAHONG ITO ANG TAO AY HINDI MAPIPIGILAN KUNDI SA PAMAMAGITAN LAMANG NG MAS MASIDHING PANG PANGGIGIPIT. (Rays of Light, p. 592)


Isinalarawan din ni Bediuzzaman kung papaano makakamit ng dajjal ang kanyang layunin:

1. Sa pamamagitan ng panunudyo sa taong upang kumilos patungo sa pagkakamit ng kanyang makamundong pagnanasa o kaligayahan,

….Sa pagsusulong na rin na maipawalang-saysay ang mga  busilak na bahagi ng mga batas ni Muhammad (mga batayang moral sa Banal na Qur’an na siyang ibinahagi ng Propeta Muhammad (saas)) gamit ang mga makamundong pagnanasa at mapang-alipin na panlilinlang.…

Gaya ng ipinararating sa atin ni Allah, ang dajjal ay magdudulot sa tao upang lumayo at lumabag sa batayang pangrelihiyon at moralidad. Ituturo niya sa tao na higit na wasto ang pagsunod sa makalupang hangarin labag sa dikta ng kanilang mabuting konsensiya.
 
2. Sa pamamagitan ng pagbabalewala sa pagrerespeto at pagmamasalasakit ng tao sa kanyang kapwa,

...Sa pamamagitan ng pagwasak sa pisikal at ispirituwal na mga elementong nagbubuklod sa buhay ng tao at pilit na pagwawaksi sa mga maniningning na tanikalang nagbubuo sa sangkatauhan gaya ng pagrerespeto at pagmamalasakit sa kanyang kapwa, maiiwan na lamang ang tao sa awa ng isang walang kabuluhan at lasing na sistemang makalupa.

Ang debosyon, at kahandaan na tumulong kaninuman, ang pagkalinga, ang pagmamalasakit, ang pagmamahal at ang kababang-loob, mga basehan ng moralidad na siyang hinihingi sa atin ni Allah, ang siyang mga elemento na makapagbibigay-lakas sa tao sa kanyang katawan at kaluluwa, pagbubuklod sa sangkatauhan, at paglalagay ng katahimikan at pagkakasundo sa lipunan. Ang dajjal ay nahahandang wasakin ang katahimikang ito sa pamamagitan ng indoktrinasyong magpapahina sa mga elementong nasabi. Lahat ito ay tinukoy ni Allah.
 
3. Sa pamamagitan na paglalagay sa tao sa laging gipit na kalagayan,

...Siya ay magdudulot ng matinding anarkiya na siyang magbubunsod sa puwersahan at mapaniil na pananaw na magwawangis animo’y “kalayaan” na magbibigay-permiso sa tao upang labagin ang isa’t-sa sa pagsusulong ng kanilang makasarili at makamundong mga hangarin, at sa panahong ito walang makapipigil pa sa tao kundi ang isang mas masidhi pang sistema ng paniniil…

Sa maikling salita, ipinahiwatig sa atin ni Allah na sa panahong ito na ang mamayani ay lahat ng makamundong hangarin na dala ng dajjal, iisipin ng mga tao na sila ay tunay na malaya nga, subali’t ang katotohanan, ang tao ay mapapailalim lamang ng higit sa kuko ng dajjal. Sa sistemang ito na likha ng dajjal, magiging bulag ang tao, akala nila ay nakapamumuhay sila sa ilalim ng isang modernong sistema at nakasusunod sa malayang pamumuhay bagkus ay pamumuhay ito na ayon sa pagkakamit lamang makasariling hangarin ng mababang sarili ng tao. Ang kanilang panlasa, kalibangan, pananalita at usapan, maging ang kanilang pananamit ay pamamaraan ng pamumuhay o lifestyle na idinidikta lamang sa kanila. Ang layunin ng dajjal ay ang gawing patuloy na ignorante ang lipunan at ang mawalan ito ng kakanyahang makapag-isip, makapili at magdesisyon. Dahill nga napakadaling linlangin at mapasunod ng isang ignoranteng lipunan. Bukod pa dito, sa isang sistema na base sa makamundong paghahangad, ang tao ay napapasunod hindi naaayon sa takbo ng kanilang pag-iisip o konsensiya man, bagkus sila ay napapasunod na lamang base sa kanilang makasariling pagnanasa at mababang kaligayahan, na lalo lamang nagreresulta sa mas matinding kalituhan at kaguluhan.  

 


2010-09-28 10:30:33

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."