ANG PAGIGING MATIISIN AT DETERMINASYONG MAGTIWALA KAY ALLAH

Ang isang taong dumaan sa napakaraming insidente sa buong buhay niya ay patuloy pa ring makararanas ng mga pagsubok o hamon sa buhay. Sa mga ganitong pagkakataon, naipamamalas ng tao ang lalim ng kanyang pananampalataya, kasama na ang kanyang pagtalima at paglapit ng kalooban kay Allah na Siya mismong nagbigay-buhay at ng mga biyayang di-mabibilang.

Hangad lagi ng tao na ang lahat ng bagay ay nasa sa tamang takbo o naaayon dapat sa kanyang kagustuhan. Subali’t, ang mundo ay sadyang puno ng pagsubok,  marami sa mga bagay na nagaganap ay taliwas sa inaasahan. Habang iniisip nating mukhang umaayon na sa plano ang mga pangyayari, subali’t sa isang iglap ay may mga biglang liko ito na sumasalungat sa kabuuan ng ating mga plano o kagustuhan. Sa mga ganitong kaganapan, nararapat na mangibabaw sa isipan ng taong mananampalataya na may magandang dulot ang lahat ng bagay, gaya ng mga pangyayari sa bawa’t segundo ng kanyang buhay. Marapat na maging bukas ang isipan ng tao na hindi lahat ng inaasahan o hinahangad niya ay laging makakabuti sa kanyang sarili. Sa Surat Al-Baqara, sinabi ni Allah na maaaring sa unang tingin ng tao na ang isang bagay ay makakabuti sa kanya subali’t kalaunan ay makakasama naman pala o dili kaya’y masama sa pananaw niya ang isang bagay subali’t makakabuti naman pala sa kanya:

“....Ang pakikipaglabang ito ay ayaw na ayaw ninyo – likas na hindi ninyo ito nagugustuhan dahil sa hirap na nararanasan dito at sa dami ng kapinsalaan; magkagayunpaman, maaaring ang bagay na inaayawan ninyo sa katunayan ay makabubuti para sa inyo. At maaari namang ang isang bagay na gusto ninyo, na katulad ng pamamahinga at panandaliang kaligayahan, ay makasasama para sa inyo. Ang Allâh (I), Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam kung ano ang makabubuti para sa inyo subali’t kayo ay hindi ninyo alam.”
( Surat Al-Baqara, 216 ).

Kahit na anupaman ang pasusumikap na gawin ng tao upang makaiwas sa mga pangyayayaring parating, na laging sa unang tingin niya ay pawang mga suliranin lamang, hindi pa rin niya ito matatakasan, haharapin at haharapin pa rin niya ang mga ito. Ito ay sa kadahilanang ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamaliliit na detalye sa buhay ng isang tao, ay mahalagang bahagi ng destinasyong inilaan ni Allah para sa bawa’t tao. Makikita lamang ng tao kung ano ang siyang dulot ng destinasyong bigay ni Allah habang patuloy niyang tinatahamak ang kanyang buhay o sa paglipas ng panahon.  Lahat ng inilaan ni Allah ay pawang para sa higit na ikakabuti ng bawa’t tao. Subali’t dahil sa sadyang mababaw ang pag-unawa ng isipan ng tao, hindi niya mababatid agad na sa likod ng mga kaganapan ay may laging kabutihang dala sa kanyang buhay, patuloy niyang kukuwestiyunin kung bakit ang mga maganda na sanang mga plano ay bigla na lang nasisira. Ang pang-unawa o pananaw na malayo kay Allah at ang kawalan ng tunay na pagsampalataya ay siyang magbubungsod ng mga kilos tungo sa pagsuway kay Allah, kaalinsabay ng pagwawalang-halaga sa tunay na karunungan at ng kawalan ng pagsasaalang-alang sa bulong o dikta ng konsensiya.

Kabaligtaran naman ito sa isang tao na Kaibigang Tunay ang turing kay Allah at taos-pusong nagtitiwala sa Kanya, nababatid niya na sa gitna ng mga mabibigat na suliranin ay may biyayang nakalaan upang tamasahin ng tao, ang katotohanang may makabuluhang kahulugan ang bawa’t kaganapan. Walang alinlangan sa kanya na lahat ng nangyayari ay naaayon sa destinasyong binuo ni Allah para sa kanya. Ganap para magsumikap siya na gawin ang anumang bagay na sunod sa kagustuhan ni Allah. Sa Surah Yunus, maliwanag na ipinakikitang lahat-lahat ay batid ni Allah, at walang nalilingid sa Kanyang Kaalaman:

“Anuman ang iyong ginagawa, O Muhammad (r), sa iyong mga sariling gawain, at kung anuman na iyong binibigkas mula sa Banal na Qur’ân na mga talata, at kung anuman ang ginawa ng sinuman sa iyong sambayanan na mabuting gawain o masama, ay tiyak na nababatid Namin ito at Kami ay nakamasid habang ito ay inyong ginagawa, at ito ay itinala Namin para sa inyo at gagantihan Namin kayo para rito, at walang anuman ang naililihim sa kaalaman ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (r), na kahit na kasinliit ng atomo (o ‘atom’), dito sa kalupaan at ganoon din sa mga kalangitan.  Kahit na maliit pa o malaki kaysa rito ay nakatala ito nang malinaw sa Aklat na nasa Allâh (I) dahil saklaw ng Kanyang Kaalaman ang lahat at ito ay itinala ng Kanyang panulat.” (Surah Yunus, 61).

Sa gabay na liwanag mula sa Banal na Qur’an, pakasusuriin ng isang taong may malinis na isipan ang bawa’t maliliit na kaganapan sa kanyang buhay, ayon na rin sa paniniwalang banal, tamang karunungan at dikta ng konsensiya....batid  na Si Allah ay ang Siyang Tunay at Higit na Takbuhan at Kaibigan, na lahat ay nilalang Niya na may kabutihang taglay o dulot, ito’y kahit na sa mga pinakamahihirap o madidilim na sitwasyon ng buhay. Alam niyang Si Allah lamang ang Tunay na Tagapangalaga at panatag siya sa ilalim ng Proteksyon ni Allah, daan upang buong puso niyang iyaalay ang wagas na pagtitiwala kay Allah.

Batid rin niyang ang pagiging matiisin at ang pag-aalay ng buong-tiwala Kay Allah, lalo na sa mga oras ng matinding kagipitan at kahirapan, ay may ibayong gantimpalang magmumula kay Allah, na lahat ay nakikita ni Allah, at kaakibat nito ang pagtamasa ng Kanyang Pagmamahal, lalo’t higit kung isinasakatuparan ang bawa’t gawa ng may malalim takot para kay Allah lamang.

Hindi man lubos na maabot ng pag-unawa ng isang tao, patuloy siyang makikibaka sa buhay ng may tatag at pagtitiis dahil sa puso niya tiwala siyang nakikita lahat ni Allah, na walang nalilingid Kanya. Hindi man niya makamit agad-agad ang resulta ng kanyang mga mabuting gawa, buo pa rin ang tiwala niyang may mga pinakamagagandang gantimpala na darating para sa kanya mula kay Allah, ang kanyang Tunay na Kaibigan, na kundi man sa ngayon ay naghihintay sa kanya sa Kabilang-Buhay, kasama nito ang matanggap ang Pagmamahal at Pagkalinga ni Allah. Sa kanya, lahat ng gawang mabuti, maliit man o malaki, ay may nakalaang biyaya, lahat ay nababatid ni Allah at walang Siyang nililimot. Siyang tunay dahil sa Banal na Qur’an sinabi ni Allah na may gantimpala Siyang nakalaan sa bawa’t mabuting gawa ng tao, kasinliit man ito ng buto ng mustasa:

“At ilalagay ng Allâh (I) ang makatarungang Timbangan sa paghuhukom sa Araw ng Muling Pagkabuhay at hindi Niya sila dadayain at ang iba pa nang kahit na kaunti, kahit na ang gawain ay kasimbigat ng buto ng mustasa o kasinliit ng ‘atom,’ mabuti man o masama ay itatala sa nagmamay-ari nito.  At sapat na ang Allâh (I) bilang Tagapagkalkula sa mga gawain ng Kanyang mga alipin at ayon dito sila ay gagantihan.” (Surat Al-Anbiya, 47).

Kaya, ang mga mali o negatibong reaksyong ispirituwal gaya ng pagpapanik o kagulumihanan ng isipan, pagpapahirap sa sarili, kalungkutan o pagpipighati at ang paninisi sa ibang tao ay pawang walang kabutihang idudulot. Lahat ng mga nabanggit na ito ay mga kalagayang pang-isipan na hindi naaangkop sa Banal na Qur’an, siya ring mga kalagayang di kailanman mararanasan ng isang tao may matatag na pananampalataya. Sa dahilang Tanging si Allah lamang na Siyang Nakakaalam ng lahat, ang may gawa ng lahat. Lahat ay magaganap ayon sa kagustuhan ni Allah o kung gugustuhin Nıya, kung walang kapahintulutan Niya ay walang magaganap, at Siya lamang ang may kayang baguhin ang mga pangyayari. Kapag ginusto ni Allah na maganap ang mga bagay na pawang sa higit na ikakabuti ng tao, walang maaaring makapigil sa Kanya, magsama-sama man lahat ng mga puwersa sa mundo. Ang kabutihan, kagandahan, pag-ibig, paggalang at pagkalinga na inilaan ni Allah sa mga tapat na mananampalataya ay siyang tunay na malugod nilang mararanasan. Sa Banal na Qur’an, sinasabi ni Allah na walang magaganap liban na lang kung gugustuhin Niya:

“Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (r): “Sino pa kaya ang maka-pangangalaga sa inyo mula sa Allâh (I) o di kaya ay sino ang makapagliligtas sa inyo mula sa Kanyang kaparusahan kung nanaisin ng Allâh (I) ang kapinsalaan sa inyo, o kung nanaisin Niya ang habag sa inyo, dahil ang nagkakaloob, pumipigil, nagsanhi ng kapinsalaan o nagdudulot ng kapakinabangan ay bukod-tanging Siya lamang?” At wala nang matatagpuan sila na mga mapagkunwari bukod sa Allâh (I), para sa kanilang mga sarili bilang ‘Walee’ – Tagapangalaga o makatutulong.” ( Surat al-Ahzab, 17).

“Kapag ipinagkaloob ng Allâh (I) sa inyo ang tagumpay at ang Kanyang tulong, walang sinupaman ang makatatalo sa inyo; subali’t kapag pinahamak kayo, sino pa kaya ang maaaring makapag-ahon sa inyo sa kapahamakan? Samakatuwid, sa Allâh (I) lamang nagtitiwala ang mga mananampalataya.” (Surah Al 'Imran, 160).

“At kapag sinanhi ng Allâh (I) na may mangyari sa iyo na kapinsalaan ay walang sinuman ang makapag-aalis nito bukod sa Kanya at kapag ninais (naman) Niya sa iyo na ikaw ay magkaroon ng biyaya ay walang sinuman ang makapipigil nito, at sinasanhi ng Allâh (I) na mangyari ang mga bagay na nakagagalak at ang mga nakapipinsala sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, dahil sa Siya ay ‘Al-Ghafour’ – Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng sinumang nagsisisi, na ‘Ar-Raheem’– Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang naniwala at sumunod sa Kanya.” (Surah Yunus, 107).

Dapat alalahin lagi ng taong may matibay na pananampalataya na walang sinuman ang may kayang magpabago ng takbo ng buhay ng tao kundi si Allah lamang, at wala ng iba pa. Ang pagtaliwas sa katotohang ito ay magdudulot lamang sa di pagtalima sa mga utos ni Allah.  Si Shaitan (Satanas) ay laging nakahandang bumulong sa tao - gaya ng ang lahat ng bagay ay basta lamang daw nangyayari, na kakayanin daw naman ng taong baguhin ang mga pangyayari sa sariling pamamaraan lamang – sapat na ang mga ito para guluhin ang pag-iisip ng tao. Maliwanag na hangad lamang ni Shaitan ng gibain ang katatagan ng tao at magdulot ng ibayong kalituhang magsisilbi namang maitim na ulap na babalot sa kanyang isipan at kalooban.
 

Muli, kung inilalaan ni Allah na maganap ang mga magagandang bagay, walang kahit sinumang makakapigil sa kagustuhan ni Allah. Sa kadahilang ito, marapat lamang na ang isang tunay na Muslim ay patuloy na magpamalas ng katatagan sa pagtitiwala kay Allah, ito’y sa bawa’t segundo ng buhay niya. Hinihingi na magpakita siya ng buo-buong determinasyon at ng marubdob sa pagiging matiisin. Buo dapat sa kanyang isipan na lahat ay pawang pagsubok lamang upang maging tunay na karapat-dapat siyang makarating sa Pangakong Hardin ng Paraiso.  At kapalit ng patuloy niyang pagsusumikap, buo ang pag-asa niyang makapaninirahan siya sa Pangakong Hardin sa Kabilang-Buhay – isang kaganapan bilang isang taong nakakamit ng Pagtanggap at Pag-ibig ni Allah. Sa kaalamang ito, ang tunay na mananampalataya ay lalo’t higit na magpupursigi sa pagtitiis at pag-aalay ng tiwala kay Allah lamang at walang ng iba pa....mula nagayon at hanggang sa dulo ng kanyang buhay.

2010-02-23 17:27:48

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."